youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Pragniemy poinformować, iż Gmina Międzychód uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Żłobek dla Międzychodu”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Głównym celem projektu jest: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie aktywności zawodowej 19 osobom z Gminy Międzychód (woj. wielkopolskie) poprzez utworzenie 19 miejsc w żłobku na terenie Gminy Międzychód oraz objęcie opieką 19 dzieci w wieku do 3 lat w okresie 1.09.2018-31.08.2019r.


Wartość projektu: 394 311,05 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 335 933,14 zł

  


 Regulamin

zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzychód

do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka

 

§1

 1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

1)      niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm., dalej u.s.o.), a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3u.s.o., do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka,

2)   uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71bu.s.o., do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia,

3)   dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7u.s.o., a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje także opiekunowi osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej.


§2

 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Międzychód a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
 2. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz opiekuna do najbliższej szkoły, ośrodka lub przedszkola stanowi załącznik Nr 2.

 

§3

 1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna jest złożenie przez rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi dokumentami, określa załącznik Nr 1 do regulaminu.
 3. Wniosek należy złożyć w: Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 pokój 208/1 do dnia 31 sierpnia każdego roku.
 4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony po upływie terminu określonego
  w ust.3.
 5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, jest podstawą zawarcia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka.

 

§4

 1. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu stanowi:

1)   w przypadku przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami komunikacji publicznej -wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów, faktury lub rachunku za bilety, która jest obliczana jako iloczyn kosztów przejazdu i liczby dni obecności ucznia w szkole,

2)   w przypadku nie przedłożenia biletów refundacja kosztów nastąpi w wysokości nie przekraczającej ceny biletów środkami komunikacji miejskiej.

 1. Liczba dni obecności dziecka w danym miesiącu w szkole, ośrodku lub przedszkolu musi być poświadczona podpisem dyrektora szkoły lub uprawnionej przez niego osoby – załącznik Nr 1 do umowy.
 2. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie , ul. Piłsudskiego 2,  pokój 208, informację o liczbie dni obecności ucznia w szkole oraz w przypadku zwrotu kosztów  przejazdu opiekuna również wykaz przepracowanych godzin.
 3. Wykaz, o którym mowa powyżej, należy złożyć w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej  Oświaty w Międzychodzie, nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz niepełnosprawnego ucznia.
 4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu następuje do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zwrot kosztów. Wypłata następuje na podany przez rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego na numer rachunku bankowego lub w kasie Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie.
 5. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dowozu w okresach półrocznych i rocznych. W takim wypadku informację taką Wnioskodawca powinien umieścić we wniosku.

   

Pliki do pobrania:

Wykaz obecności

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2