youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych

Pragniemy poinformować, iż Gmina Międzychóduzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Żłobek dla Międzychodu”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Głównym celem projektu jest: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie aktywności zawodowej 19 osobom z Gminy Międzychód (woj. wielkopolskie) poprzez utworzenie 19 miejsc w żłobku na terenie Gminy Międzychód oraz objęcie opieką 19 dzieci w wieku do 3 lat w okresie 1.09.2018-31.08.2019r.


Wartość projektu: 394 311,05 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 335 933,14 zł

 Już 4 marca rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Międzychód!

 

Międzychód, styczeń 2019 r.

 

Dyżur Letni w przedszkolach Gminy Międzychód lipiec/sierpień 2019 r.

 

01.07. – 26.07. 2019 r. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy

ul. św. Jana Pawła II tel. 95 748 25 06

29.07. – 24.08.2019 r. Przedszkole nr 1 im. Miłośników Przyrody

ul. Strzelecka 10 tel.  95 738 34 41

Wnioski na dyżur letni prosimy pobierać i składać w przedszkolach dyżurujących w terminie od  3 do 14 czerwca br.

 

"WYPRAWKA SZKOLNA"

– dofinansowanie kosztów zakupu podręczników  w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 programem objęci będą:

Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 -  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 - uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników:

1) dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczających do kl. II i III w dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, kl. I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 

do kwoty 225 zł

1) dla uczniów:

- słabowidzących

- niesłyszących

- słabosłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do kl. II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub kl. I branżowej szkoły I stopnia;

 

do kwoty 390 zł

 

1) dla uczniów:

- słabowidzących

- niesłyszących

- słabosłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum;

 

do kwoty 445 zł

 

1) dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w uczęszczających do kl. II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

 

do kwoty 175 zł

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 a w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy do Burmistrza Międzychodu - Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ul. Piłsudskiego 2 w Międzychodzie (pok. 208)  w terminie do 15 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2.  zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018.

Dyrektor szkoły lub Burmistrz dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” znajdują się na stronie internetowej MEN http://www.men.gov.pl w zakładce: AKTY PRAWNE → RZĄDOWE PROGRAMY I PROJEKTY.

Załącznik:

 1. Wniosek

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

 na rok szkolny 2018/2019

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ W TERMINIE: od 1września do 15 września 2018 r.

 

Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom  zamieszkałym na terenie Gminy Międzychód, uczęszczającym do:

 1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

    Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy Międzychód, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium, zasiłku), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania.

STYPENDIUM SZKOLNE

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593  z późniejszymi zmianami). 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

 1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły lub kolegium.

Stypendia mogą tez być przyznawane z urzędu przez Burmistrza lub dyrektora ZOEiAO w Międzychodzie.

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest wydawana   na podstawie dokumentacji:   

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do szkoły,
 2. oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 3. zaświadczenia o wysokości  dochodów netto (członków rodziny)  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj. :
  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  4. zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika                                          o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,
  7. odcinek renty lub emerytury
  8. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń lub dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w Zespole Obsługi Ekonomicznej  i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie (UMiG pok. 208).

 1. Wniosek

Międzychód – klasy sportowe dla czwartoklasistów – nabór do 31 marca!

Od nowego roku szkolnego w dwóch międzychodzkich szkołach podstawowych mają powstać klasy o profilach sportowych. Burmistrz Międzychodu deklaruje specjalnie przygotowany dla uczniów system stypendialny oraz gwarancję zakwaterowania w miejskim internacie.

Już od nowego roku szkolnego – 2017/2018 uzdolniona sportowo młodzież z roczników 2007 i 2008 będzie mogła rozwijać swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i trenerskiej w dwóch klasach:

- o profilu piłkarskim w Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie

oraz

 - o profilu koszykarskim w Zespole Szkół DWÓJKA w Międzychodzie.

Rekrutacja do klas czwartych wyżej wymienionych szkół trwać będzie do 31 marca 2017 roku, a zakończona zostanie testami sprawnościowymi, które odbędą się w kolejnym miesiącu na miejskich obiektach sportowych.

Projekt klas sportowych oprócz zapewnienia 10 godz. ukierunkowanych zajęć w tygodniu mocno opierać się będzie na współpracy z lokalnymi klubami sportowymi prowadzącymi szkolenie w tych dwóch dyscyplinach. Za pozalekcyjne szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej odpowiadać będzie Miejski Ludowy Klub Sportowy „Warta” Międzychód, a za rozwój umiejętności koszykarskich Uczniowski Klub Sportowy „Mikst” Międzychód. Nie wyklucza to rozwoju talentów sportowych w innych dyscyplinach, którymi dzieci są zainteresowane.

Cały pomysł tak komentuje Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny: „Międzychód posiada obecnie jeden z najlepszych kompleksów sportowych do szkolenia młodzieży w Wielkopolsce. Możemy się pochwalić m.in.: świetnie wyposażoną ogromną halą sportowo-widowiskową, profesjonalnie przygotowanymi i zachwalanymi przez kluby ekstraklasy płytami piłkarskimi na otoczonym nowoczesną bieżnią tartanową stadionie miejskim oraz dwoma obiektami sportowo-rekreacyjnymi typu ORLIK. A to nie wszystko, bo właśnie realizujemy budowę sali sportowej przy jednej z naszych szkół. Chciałbym również podkreślić, że kadra nauczycielska bazuje na trenerach klubów osiągających ze swoimi zespołami sukcesy nie tylko w Wielkopolsce, ale i na skalę całego kraju.”

Na początku marca szkoły zaproszą zainteresowanych rodziców i ich dzieci na drzwi otwarte, podczas których udostępnione do oglądania będą wszystkie obiekty sportowe oraz pojawi się możliwość obejrzenia z bliska zajęć prowadzonych przez przyszłych nauczycieli tych klas.

Dokumenty rekrutacyjne:

- Podanie o przyjęcie do klasy sportowej

- Oświadczenia rodziców

- Opinia lekarska


 Regulamin

zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzychód

do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka

 

§1

 1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

1)      niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm., dalej u.s.o.), a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3u.s.o., do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka,

2)   uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71bu.s.o., do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia,

3)   dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7u.s.o., a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje także opiekunowi osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej.


§2

 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Międzychód a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
 2. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz opiekuna do najbliższej szkoły, ośrodka lub przedszkola stanowi załącznik Nr 2.

 

§3

 1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna jest złożenie przez rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi dokumentami, określa załącznik Nr 1 do regulaminu.
 3. Wniosek należy złożyć w: Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie ul. Marszałka Piłsudskiego 2 pokój 208/1 do dnia 31 sierpnia każdego roku.
 4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony po upływie terminu określonego
  w ust.3.
 5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, jest podstawą zawarcia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka.

 

§4

 1. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu stanowi:

1)   w przypadku przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami komunikacji publicznej -wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów, faktury lub rachunku za bilety, która jest obliczana jako iloczyn kosztów przejazdu i liczby dni obecności ucznia w szkole,

2)   w przypadku nie przedłożenia biletów refundacja kosztów nastąpi w wysokości nie przekraczającej ceny biletów środkami komunikacji miejskiej.

 1. Liczba dni obecności dziecka w danym miesiącu w szkole, ośrodku lub przedszkolu musi być poświadczona podpisem dyrektora szkoły lub uprawnionej przez niego osoby – załącznik Nr 1 do umowy.
 2. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie , ul. Piłsudskiego 2,  pokój 208, informację o liczbie dni obecności ucznia w szkole oraz w przypadku zwrotu kosztów  przejazdu opiekuna również wykaz przepracowanych godzin.
 3. Wykaz, o którym mowa powyżej, należy złożyć w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej  Oświaty w Międzychodzie, nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz niepełnosprawnego ucznia.
 4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu następuje do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zwrot kosztów. Wypłata następuje na podany przez rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego na numer rachunku bankowego lub w kasie Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie.
 5. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dowozu w okresach półrocznych i rocznych. W takim wypadku informację taką Wnioskodawca powinien umieścić we wniosku.

   

Pliki do pobrania:

Wykaz obecności

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

 na rok szkolny 2016/2017

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆW TERMINIE: od 1września do 15 września 2016 r.

 

Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom  zamieszkałym na terenie Gminy Międzychód, uczęszczającym do:

 1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

    Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Zmianamiejscazamieszkania poza teren gminy Międzychód, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium, zasiłku), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 złnetto( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593  z późniejszymi zmianami). 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiąceod wystąpienia zdarzenialosowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

1)       rodzic lub prawny opiekun ucznia,

2)       pełnoletni uczeń,

3)       dyrektor szkoły lub kolegium.

Stypendia mogą tez być przyznawane z urzędu przez Burmistrza lub dyrektora ZOEiAO w Międzychodzie.

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest wydawana   na podstawie dokumentacji:

 

 1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do szkoły,
 2. oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 3. zaświadczenia o wysokości  dochodów netto (członków rodziny)  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj. :
  a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
  b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  d. zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  e.zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  f. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika                                          o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,
  g.odcinek renty lub emerytury
  h.oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

 

Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń lub dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w Zespole Obsługi Ekonomicznej  i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie (UMiG pok. 208).
 

Załącznik:

1.Wniosek

 


 

 

„WYPRAWKA SZKOLNA „

– dofinansowanie kosztów zakupu podręczników  w roku szkolnym 2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 programem objęci będą:

 

Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim,  umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym

z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 -  posiadający orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną

    poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 - uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły  podstawowej, klasy III

   gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej:  zasadniczej szkoły  zawodowej, liceum

   ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla

   uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz

   uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników:

 

 

1) dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczających do kl. VI szkoły podstawowej lub kl. III gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej;

 

 do kwoty 225 zł

 

 

1) dla uczniów:

- niesłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do kl. VI szkoły podstawowej, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego;

Dla uczniów korzystających z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników nie może być wyższa niż 308 zł;

2) dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

-  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczających do kl. VI szkoły podstawowej lub kl. III gimnazjum, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego.

 Dla w/w uczniów korzystających z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników nie może być wyższa niż 192,50 zł;

 

 do kwoty 770 zł

 

 

1) dla uczniów:

- słabowidzących

- niesłyszących

- słabosłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do kl. VI szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego;

 

do kwoty 325 zł

 

 

1) dla uczniów:

- słabowidzących

- niesłyszących

- słabosłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do kl. III gimnazjum, którzy  nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego;

 

do kwoty 350 zł

 

 

1) dla uczniów:

- niesłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w - uczęszczających do kl. III gimnazjum którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego. 

Dla uczniów korzystających z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników nie może być wyższa niż 303,50 zł;

 

do kwoty 607 zł

 

 

1) dla uczniów:

- słabowidzących

- niesłyszących

- słabosłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej;

 

do kwoty 390 zł

 

 

1) dla uczniów uczęszczających do kl. IV technikum;

2) dla uczniów:

- słabowidzących

- niesłyszących

- słabosłyszących

- z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum;

 

do kwoty 445 zł

 

 

1) dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w uczęszczających do kl. I- III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

 

do kwoty 175 zł

 

 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 a w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy do Burmistrza Międzychodu - Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ul. Piłsudskiego 2 w Międzychodzie pok. 208  w terminie do 15 września 2016 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2.  zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017.

 

Dyrektor   szkoły lub Burmistrz dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Szczegółowe informacje w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” znajdują się na stronie internetowej MEN http://www.men.gov.pl w zakładce: AKTY PRAWNE → RZĄDOWE PROGRAMY I PROJEKTY.
 

Załącznik:

 1. Wniosek
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2