youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

PLIK

Załącznik do uchwały Nr LXXIV/653/2023
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Program współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Program współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (dalej jako: Program) jest dokumentem mającym na celu nadanie dążeniom administracji publicznej i organizacji pozarządowych wspólnego kierunku, co umożliwi rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej.
Realizacja Programu powinna rozbudzić inicjatywy społeczne, przyczynić się do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość gminy Międzychód (dalej jako: Gmina) oraz podnieść zdecydowanie jakość i efektywność tej sfery aktywności społecznej.
Postrzegając organizacje pozarządowe jako partnerów w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy oraz budowy i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, samorząd Gminy w niniejszym Programie określa cele, formy i zasady tworzenia partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy. Wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Jednocześnie precyzuje tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert.
Program stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o organizacjach pozarządowych, rozumie się przez to również podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako: Ustawa).

Rozdział 2
Cel główny, cele szczegółowe i zasady współpracy

§ 2

Celem głównym współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w roku 2024 jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych, jak również wzmocnienie partnerstwa między administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dążeniu do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3

Do celów szczegółowych współpracy należą:
a) wspieranie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej i ich promowanie;
b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,  wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
c) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
d) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych;
e) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego;
f) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych;
g) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd gminny.

§ 4

Współpraca Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie przy poszanowaniu zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, a wzajemne oddziaływania regulowane będą przepisami prawa.

Rozdział 3
Zakres przedmiotowy i formy współpracy

§ 5

1. Zakresem przedmiotowym Programu objęte są zadania publiczne o charakterze lokalnym, realizowane przez Gminę, nie zastrzeżone na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.
2. Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest: realizacja zadań gminy określonych w Ustawie, podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy, tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w formie i zakresie określonym w Programie.

§ 6

1. Gmina Międzychód zamierza współdziałać z organizacjami pozarządowymi poprzez współpracę o charakterze finansowym oraz pozafinansowym.
2. Współpraca o charakterze finansowym będzie obejmowała zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, na  zasadach określonych w Ustawie. Zlecanie może mieć formy:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
3) dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych Gminy;
4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie;
5) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
3. Współpraca o charakterze pozafinansowym będzie obejmowała:
1) wzajemne informowanie się Gminy i organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) informowanie organizacji pozarządowych przez Gminę o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań, a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach rozstrzygnięć i o sposobie ich realizacji;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez udostępnienie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii;
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Gminy;
5) zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań;
6) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych;
7) prowadzenia na stronie internetowej urzędu Gminy serwisu informacyjnego oraz bazy adresowej organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Międzychód;
8) inne formy współpracy:
a) użyczanie sprzętu, udostępnianie sal urzędu Gminy przez Gminę na potrzeby działalności statutowej organizacji pozarządowych, itp.,
b) sprawowanie patronatu Gminy nad konkursami, pomoc w organizacji konkursów, udział w pracach komisji konkursowych,
c) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych, jak również promowanie przez Gminę osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych projektach,
d) doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł,
e) pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw.

Rozdział 4
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7


1. Priorytetowe zadania publiczne gminy Międzychód we współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 obejmują zadania w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa:
a) szkolenia zawodników oraz zaplecza kadry Gminy w stowarzyszeniach, klubach sportowych i szkolnych związkach sportowych Gminy w oparciu o istniejącą bazę sportową - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
b) upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu szkolnego,
c) organizacja przygotowań i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
d) organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów,
e) popularyzacja różnych dyscyplin sportowych, pobudzenie aktywności ruchowej dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej wszystkich mieszkańców Gminy,
f) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz pokazów dla mieszkańców gminy Międzychód,
g) wspieranie i promocja działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji dla wszystkich mieszkańców Gminy,
h) wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej.
2) edukacyjnej opieki wychowawczej:
a) organizacja aktywnego wypoczynku (kolonie i obozy, warsztaty, gry i zabawy itp.) dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie gminy Międzychód,
b)  organizacja konkursów edukacyjnych,
c) organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych, połączonych z aktywnym wypoczynkiem.
3) pomocy społecznej i ochrony zdrowia:
a) prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej,
b) edukacja prozdrowotna i proekologiczna,
c) integracji środowiska osób starszych i niepełnosprawnych,
d) realizowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
e) organizacja ogólnodostępnych imprez, podczas których będą przedstawiane treści związane z profilaktyką antyalkoholową, antynikotynową i antynarkotykową promocją zdrowia.
4) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) różne formy popularyzacji historii i kultury, zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
b) organizacja imprez kulturalnych lub takich imprez, które podtrzymują tradycje ludowe
oraz świadomość obywatelską i kulturową, dla mieszkańców gminy Międzychód,
c) organizacja wystaw i plenerów oraz warsztatów plastycznych w zakresie twórczości regionalnej gminy Międzychód,
d) promocja twórczości regionalnej gminy Międzychód, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego,
e) współpraca z innymi regionalnymi ośrodkami w Polsce w celu wymiany osiągnięć kulturalnych i promowania rodzimej kultury na terenie całego kraju.
5) ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego
a) prowadzenia profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
b) zabezpieczenia imprez organizowanych na terenie Gminy,
c) organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone
na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
2. Spośród zadań priorytetowych, wskazanych w ust. 1 powyżej, preferowane są zadania, które mają znaczenie i zasięg gminny lub dotyczą projektów z tradycjami, przedsięwzięć, które mają duże znaczenie promujące gminę Międzychód, a przede wszystkim działania na rzecz mieszkańców Gminy.
3. W myśl idei równości i dostępności, zaleca się umożliwienie wzięcia czynnego udziału
w organizowanych projektach uczestnikom z niepełnosprawnościami.

Rozdział 5
 Okres realizacji Programu
§ 8


„Program współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024” obowiązuje od dnia wejścia w życie do 31.12.2024 r.

Rozdział 6
Sposób realizacji Programu
§ 9


1. Program realizowany będzie w oparciu o zasady współpracy określone w pkt. 3. Programu,
a w szczególności przez:
1) Radę Miejską Międzychodu i jej Komisje w zakresie:
a) wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b) realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności,
c) współpracy merytorycznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
d) utrzymywanie kontaktów pomiędzy merytorycznymi Komisjami stałymi, a sektorem pozarządowym i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, realizującymi zadania w obszarach działań Komisji.
2) Burmistrza Międzychodu w zakresie:
a) polityki społecznej i finansowej wytyczonej przez Radę Miejską,
b) realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy,
c) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań samorządowych pod względem efektywności i jakości przy pomocy upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie,
d) przedstawienia Radzie Miejskiej Międzychodu zbiorczego sprawozdania z realizacji zadań Gminy zawierającego wnioski ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3) Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Gminy Międzychód działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) wyrażania opinii w sprawach dotyczących realizacji Programu,
b) formułowania wniosków w zakresie działań dotyczących organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
c) udziału w opracowaniu projektu „Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
d) tworzenia i konsultowania programów o charakterze strategicznym,
e) opiniowania projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
f) współpracy z odpowiednimi Komisjami Rady Miejskiej Międzychodu w zakresie tworzenia zapisów „Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
2. Miejscem realizacji Programu jest obszar gminy Międzychód. Dopuszcza się realizację zadań, wynikających z Programu, także poza Gminą, jeżeli służą one dobru mieszkańcom Gminy.

Rozdział 7
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
§ 10


1. Wysokość środków planowanych na realizację Programu zostanie określona w budżecie gminy Międzychód na rok 2024. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2024.
2. Prognozowane środki na dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w ramach trybów przewidzianych w ustawie wynoszą w 2024 roku:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa– 830 000,00 zł;
2) edukacyjna opieka wychowawcza – 3 500,00 zł;
3) pomoc społeczna i ochrona zdrowia – 13 500,00 zł;
4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 000,00 zł;
5) ratownictwo i ochrona ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego – 6 000 zł.
3. W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości budżetowych, Rada Miejska może zwiększyć środki na realizację zadań publicznych, o których mowa w Programie.

Rozdział 8
Sposób oceny realizacji Programu
§ 11


1. Burmistrz Międzychodu prowadzi nadzór oraz kontrolę stanu realizacji zadań określonych
w Programie, w zakresie efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania, oraz prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację poszczególnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadań wskazanych w Programie.
2.  Mierniki efektywności realizacji Programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji
w ciągu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok którego dotyczy Program,
a w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań wskazanych w Programie;
2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji dotyczących realizacji zadań wskazanych w Programie;
3) liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach   środków finansowych przekazanych organizacjom przez Gminę Międzychód;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
5) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe;
6) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminę;
7) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie;
8) liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu;
9) liczbie osób zaangażowanych w realizację Programu;
10) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.
3. Burmistrz Międzychodu składa Radzie Miejskiej Międzychodu sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 maja 2025 roku.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.
5. Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, oceny ewaluacyjnej Programu
i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny „Program współpracy Gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na następny rok kalendarzowy.

Rozdział 9
Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji
§ 12


1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Międzychodu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
2) przygotowanie informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;
3) opracowanie projektu Programu;
4) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie;
5) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji z Gminą;
6) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji pozarządowych.
3. Po uchwaleniu Programu przez Radę Miejską Międzychodu został on zamieszczony na stronie internetowej Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Rozdział 10
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
§ 13


1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Burmistrza Międzychodu otwartych konkursów ofert. Komisje konkursowe powołuje Burmistrz Międzychodu.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących albo wybranych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje  się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2023.775) dotyczące wyłączenia pracownika.
4. Komisja powoływana jest każdorazowo do opiniowania ofert w poszczególnych konkursach.
5. Złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez osobę upoważnioną przez Burmistrza Międzychodu.
6. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z proponowaną propozycją przyznania dotacji.
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Międzychodu w formie zarządzenia.
8. Protokół z prac komisji oraz Zarządzenie Burmistrza o podziale środków podaje się do publicznej wiadomości.
9. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.
10. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 14


1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają właściwe przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2