youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

grafika informacyjna programu Granty PPGR przedstawia chłopca i dziewczynkę wpatrzonych w ekran laptopa

 

logotypy promocyjne programu dotacyjnego

Gmina Międzychód ogłasza nabór uzupełniający na 2 sztuki używanych laptopów, które zostały zakupione w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Laptopy zostały zwrócone przez rodziców uczniów obecnych IV klas, którzy skorzystali z programu rządowego pn. „Laptop dla ucznia”.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie sprzętu komputerowego i jednocześnie spełniające opisane poniżej warunki proszone są o złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie  w terminie od 22 do 26 stycznia 2024r.

Decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń (kompletnych).

W przypadku ucznia niepełnoletniego Oświadczenie może złożyć rodzic ucznia lub opiekun prawny (Załącznik nr 1), a w przypadku ucznia pełnoletniego należy złożyć Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (Załącznik nr 2).

Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

 • Zgodnie z regulaminem należy spełnić łącznie następujące warunki: uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
 • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie /opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie PPGR.
 • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach  2022, 2023 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub ze środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający pokrewieństwo w linii prostej (np. akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu);
 2. Dokument potwierdzający zatrudnienie krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS/KRUS, akt notarialny odkupienia mieszkania po PGR przez pracownika PGR);
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3
 4. Zaświadczenie szkolne - Załącznik nr 2
 5. Zaświadczenie z ARiMR o nieotrzymaniu sprzętu komputerowego.
 6. Formularz informacji – Załącznik nr 4

Wszystkie załączniki należy drukować w kolorze.

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 


 

Gmina Międzychód informuje, że w listopadzie 2022 roku przekaże beneficjentom sprzęt komputerowy, zakupiony w ramach dofinansowania z programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich.

Wszyscy beneficjenci którzy złożyli uzupełnienia do wniosku w 2021 roku i zostali zakwalifikowani do projektu o terminie odbioru sprzętu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2