youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych

Uwaga!!! Ważne informacje dla mieszkańców Gminy Międzychód dotyczące gospodarki odpadami! 

ZMIANY DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW

Od  1 lipca 2016 r. w ramach selektywnej zbiórki odpadów będą odbierane takie frakcje jak: papier, szkło i tworzywa sztuczne – wg dotychczas obowiązujących zasad oraz odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni. Dotychczas oprócz wymienionych na wstępie trzech frakcji były odbierane odpady biodegradowalne, jednakże od 1 lipca 2016 r. jako czwarta frakcja będą odbierane odpady zielone (skoszona trawa, liście itp.), a odpadki kuchenne (skorupki jaj, obierki od ziemniaków itp.) należy wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady.

Uwaga! Odpady zielone będą odbierane w ilości nie większej, niż trzy worki o pojemności 120 litrów z przed posesji przy jednym wywozie. Kolejne trzy worki  miesięcznie będzie można nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK. Za odpady zielone dostarczane do PSZOK w ilości przekraczającej limit  będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 9 zł  za worek o pojemności 120 litrów.

Uwaga! Dopuszcza się możliwość wystawienia dodatkowej ilości odpadów zmieszanych w workach z tworzywa sztucznego umożliwiających identyfikację odpadów. W przypadku wystawionych odpadów w innych workach niż wymienione, odpady nie będą odebrane.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przypominamy, iż w Międzychodzie przy ulicy Chrobrego 24a funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje odpady w każdy wtorek tygodnia od godziny 8.00 do 17.00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Do PSZOK właściciele  nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy złożyli stosowne deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli nieodpłatnie dostarczać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (własnym transportem) m.in. takie jak:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, które pochodzą z remontów lub też innych prac budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest konieczne zgłoszenie do odpowiednich organów,

 - odpady zielone ulegające biodegradacji (nie więcej, niż trzy worki o pojemności 120 litrów miesięcznie).

Uwaga! PSZOK nie przyjmuje odpadów od właścicieli nieruchomości nieobjętych przez Gminę Międzychód zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych  oraz odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI

Burmistrz Międzychodu informuje, iż sposób postępowania z odpadami będzie podlegał kontroli. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do postępowania z odpadami zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzychód oraz w sposób określony w deklaracji.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2