youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.) oraz uchwałą LVIII/526/2022 Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030, w tym tryb konsultacji zapraszamy

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców gminy Międzychód oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od dnia ogłoszenia konsultacji do 4 września 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

 1. przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
 2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
 3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@miedzychod.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030 odbędzie się w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie w dniu 4 września 2023 roku o godz. 17:00 na sali widowiskowej.

 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Międzychód, zwana dalej Strategią Rozwoju Gminy powstała z inicjatywy Zarządu Miejskiego.

Strategia obejmuje podstawowe aspekty dotyczące funkcjonowania gminy: gospodarkę, środowisko przyrodnicze i infrastrukturę techniczną, usługi społeczne, aktywność społeczną. W opracowaniu udziela się odpowiedzi na następujące pytania: jakie są najważniejsze problemy do rozwiązania w gminie; do czego powinien dążyć samorząd gminy (wizja i cele strategiczne); co należy zrobić, aby osiągnąć cele strategiczne; jakie środki finansowe są niezbędne, aby wizja gminy mogła zostać urzeczywistniona, w jakim czasie należy zrealizować poszczególne zadania.

Dokument strategii składa się z typowych części dla tego typu opracowań. Przedstawiono analizę i ocenę zasobów gminy oraz warunków, jakie występują w otoczeniu gminy. Zaprezentowano najważniejsze, priorytetowe problemy do rozwiązania. Sformułowano wizję gminy, cele strategiczne oraz zadania, jakie planuje się zrealizować w ramach planu operacyjnego strategii. Przedstawiono także zbiorcze zestawienie wszystkich planowanych zadań. Plan operacyjny obejmuje okres do 2015 roku.

Przy opracowaniu planu operacyjnego uwzględniono zapisy programu operacyjnego SAPARD oraz „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Zarząd Miejski, radni, liderzy społeczni zadecydowali, że dalszy rozwój gminy Międzychód będzie miał charakter zrównoważony – uwzględniający zharmonizowany rozwój wszystkich sfer aktywności mieszkańców i podmiotów gospodarczych w gminie. W rozwoju tym szczególne miejsce zajmować będzie troska o zachowanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego tych terenów.

Do prac nad budową tego dokumentu zaproszono liczne grono liderów, reprezentujących wszystkie środowiska społeczne w gminie. Zaproszono radnych, właścicieli firm, dyrektorów instytucji, sołtysów, rolników, nauczycieli, przewodniczących organizacji i inne osoby.

Strategia została opracowana z myślą o całej społeczności gminy. Adresatami strategii są: wszyscy mieszkańcy gminy, radni gminy, radni powiatu międzychodzkiego i województwa wielkopolskiego, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, kulturalne, sportowe oraz inne osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane rozwojem gminy Międzychód.

Strategia oprócz funkcji wyznaczenia kierunków rozwoju gminy, ma służyć jako źródło informacji o gminie a także jako środek pomocniczy przy ubieganiu się o dotacje i środki finansowe z funduszy pomocowych.

 

Strategia Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023 (do pobrania)

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023 (do pobrania)

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2