youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Z dokumentami związanymi z kontrolą gospodarowania odpadami komunalnymi można zapoznać się w poniższych odnośnikach:

 

KOMUNIKAT

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców dotyczącymi sposobu odbioru odpadów komunalnych przez firmę odbierającą odpady z terenu posesji uprzejmie informujemy, że:

 1. Odpady niesegregowane (zmieszane) firma wywożąca odbiera wyłącznie w pojemnikach czarnych lub warunkowo w pojemnikach innej barwy, ale opatrzonych naklejką z informacją – „Odpady niesegregowane (zmieszane)”. Informujemy, że odpady wystawione w workach nie będą odbierane.
   
 2. Odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne, opakowania szklane, papier i tektura) są odbierane:
 • az budynków jednorodzinnych w różnokolorowych (żółtych, zielonych, niebieskich) workach. Worki te, zgodnie z otrzymaną przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie opinią Ministerstwa Klimatu, można wrzucać do jednej śmieciarki i przewozić jednym pojazdem. Obserwowane przez Państwa i budzące wątpliwości wrzucanie worków żółtych, zielonych i niebieskich do jednego pojazdu odbierającego odpady jest dopuszczalne i zgodne z prawem.
 • z budynków wielorodzinnych (wielolokalowych) odpady segregowane są odbierane wyłącznie w różnokolorowych pojemnikach (żółtych, zielonych, niebieskich). Odpadów segregowanych z różnych pojemników nie wolno wrzucać do jednej śmieciarki. Przepisy zakazują mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

 

 1. Odpady segregowane – bioodpady są odbierane:
 • z budynków jednorodzinnych w brązowych workach lub brązowych pojemnikach opatrzonych napisem „Bioodpady”. Mieszkańcy tych nieruchomości mają także możliwość kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Z nieruchomości zgłoszonych do kompostowania nie będą  odbierane bioodpady w brązowych workach lub z brązowych pojemników.
 • z budynków wielorodzinnych (wielolokalowych) bioodpady są odbierane wyłącznie w brązowych pojemnikach. Niedopuszczalne jest wrzucanie foliowych woreczków i innych plastikowych opakowań do brązowych pojemników na bioodpady.

 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi od 1 kwietnia 2020

Nowe stawki opłat i obowiązek segregowania odpadów w gminie Międzychód:

Od 1 kwietnia 2020 wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy Międzychód obowiązane są do segregacji odpadów komunalnych.
Miesięczna stawka opłaty wynosi 25 zł od osoby. W przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości wymogów odpowiedniej segregacji nałożona zostanie opłata podwyższona w wysokości 50 zł od osoby, za każdy miesiąc nie wypełnienia obowiązku.
Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od każdej zadeklarowanej osoby, jeżeli będą kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Sposób segregacji odpadów na terenie gminy Międzychód obowiązujący od 1 kwietnia 2020 roku - ulotka

Alfabetyczny spis odpadów komunalnych - do pobrania

Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny:

W odpowiednim worku/pojemniku może znajdować się tylko przypisana do nich frakcja odpadów. Jeżeli, np. w żółtym worku na metale i tworzywa sztuczne znajdzie się szklana butelka albo papierowa gazeta, to obowiązek segregacji nie jest wypełniony i mieszkaniec będzie obciążony podwyższoną opłatą za odbiór odpadów. Obowiązek odpowiedniej segregacji nie będzie także spełniony jeżeli w pojemniku na odpady niesegregowane (zmieszane) umieszczone zostaną szklane butelki, roślinne odpady kuchenne lub plastikowe butelki po napojach. W żadnym z worków lub pojemników nie wolno także umieszczać odpadów, które mogą być tylko oddawane na PSZOK-u, np. pojemników po farbach, igieł i strzykawek, gruzu, odpadów niebezpiecznych. Stwierdzenie przez kontrolujących, że takie odpady znajdują się w workach lub pojemnikach spowoduje obciążenie właściciela nieruchomości opłatą podwyższoną.

Informacje dla kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach:

Kompostować bioodpady mogą jedynie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy złożą stosowne oświadczenie wraz z deklaracją w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie. Osoby te są zwolnione z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady i odpady te nie będą odbierane sprzed ich nieruchomości. Na nieruchomości osoby korzystającej ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami musi znajdować się kompostownik, którego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres gromadzenia w nim kompostowanego materiału. Kompostowaniu podlegają jedynie te odpady, które nadają się do tego celu, takie jak: resztki roślinne, rozdrobnione gałęzie, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszona trawa, resztki owoców i warzyw (np. obierki), nadziemne części chwastów, ziemia z doniczek i skrzynek, rozgniecione skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, trociny, kora, słoma i siano.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020 r.
Jak wypełnić deklarację - opis

Wzór wypełnienia - deklaracja bez kompostownika
Wzór wypełnienia - deklaracja kompostownik

 

Sposób składania deklaracji


1. Przez środki komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na formularzu deklaracji w formacie PDF (adres ePUAP: /2430jggkpv/SkrytkaESP). Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Dostarczając drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.
3. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (wejście od ulicy Strzeleckiej).


Płatności

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. „mieszanych”, którzy złożyli stosowne deklaracje zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 dnia danego miesiąca za dany miesiąc (w miesiącu lutym do 28 dnia), np. za miesiąc lipiec do 30 lipca. W tytule wpłaty prosimy o podanie miesiąca (miesięcy), za które wnoszona jest opłata. Opłaty wnosimy na indywidualny numer konta podany w przesłanym przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie zawiadomieniu o numerze konta.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzychód

UCHWAŁA NR XX/183/2020 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód

UCHWAŁA NR XX/182/2020 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XX/181/2020 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usługInformacja o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje na terenie Miejskiej Spółki Komunalnej Aqualift Sp. z o.o. przy ulicy Chrobrego 24A w Międzychodzie. Przyjmuje selektywnie zebrane odpady w każdy wtorek tygodnia od 800 do 1700, w każdy czwartek od godziny 1100 do 1500 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca od 800 do 1200, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przykłady odpadów, które NALEŻY bezpłatnie dostarczać do PSZOK-u: m.in. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, igły i strzykawki oraz meble i odpady wielkogabarytowe.

Informujemy także, że każdy mieszkaniec naszej gminy uwzględniony w złożonej w Urzędzie deklaracji, w ramach ponoszonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami, będzie mógł rocznie oddać do PSZOK-u 4 opony samochodowe.

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2