youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Młodociani pracownicy 2023

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników po 1 września 2023 roku.

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie – Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, pokój nr 208

2. Telefon kontaktowy:

(95) 748 25 25 wew. 6

3. Sposób załatwienia:

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od daty zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie.

4. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopię odpowiednio: dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji / rejestru,
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis  w roku,w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, 
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – rolnictwo i rybołówstwo,
 • oświadczenie o informowaniu o zmianie uzyskanej pomocy de minimis, (zobowiązanie),
 • oświadczenie o wartości poniesionych kosztów,
 • Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń nakazów zakazów COVID-19.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być za zgodność z oryginałem.

Pracodawcy zobowiązani są do dostarczenia zgłoszenia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem. Zgłoszenie powinno być dostarczone do burmistrza (wójta, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Załączniki:

- Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem,

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- Oświadczenie o otrzymanej pomocy deminimis,

- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – rolnictwo i rybołówstwo

- Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów,

- Zobowiązanie,

-Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń nakazów zakazów COVID-19.

 

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2