youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych

  Zespół Administracyjny Oświaty w Międzychodzie

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników po 1 września 2014 roku

 Miejsce załatwienia

UMiG Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie
ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 208

Telefon kontaktowy

(95) 748 25 25  wew. 101

Sposób załatwienia

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony
w terminie 3 miesięcy od daty zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie. 

Wymagane Dokumenty

Wniosek pracodawcy o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie  następujących dokumentów:

 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub pracownika zatrudnionego przez pracodawcę, który realizuje naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania prac w określonym zawodzie ( rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu)    
 • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania do zawodu lub przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie;
 • dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
 • dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)
 • umowy o pracę i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki)

 

Dodatkowo ( zgodnie z  art. 70b ust. 11 w ustawie o systemie oświaty – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników to pomoc de minimis )   pracodawca zobowiązany jest również do przedłożenia :

 • wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń  o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się      o pomoc , oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat   lub oświadczenia o   nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis);
 • zobowiązania do informowania o zmianie wysokości pomocy de minimis.

  Uwagi

Pracodawcy zobowiązani są na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz.278 z późn. zm.),
do zgłoszenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,  o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem.

ZAŁĄCZNIKI: 

 1.  Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
 2.  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 6. Zobowiązanie 
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2