youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek - 7:00 - 14:00
sobota - nieczynne

REFERAT ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY:

Kierownik - Ewa Przepióra-Kurek
tel. 95 748 81 00 wew. 221, I piętro p. 104
e-mail: ewa.kurek@miedzychod.pl

Kierownik Referatu Orgnizacyjno - Administracyjnego jest jednocześnie kierującym pracami Biura Obsługi Interesanta oraz pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Do zadań Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 1. prowadzenie rekrutacji na stanowiska urzędnicze i inne w Urzędzie,
 2. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu,
 3. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 4. pozyskiwanie dodatkowego zatrudnienia we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w tym kwestie związane z odbywaniem stażów absolwenckich i przygotowaniem zawodowym bezrobotnych,
 5. organizowanie praktyk zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych,
 6. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 7. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników,
 8. opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 9. podejmowanie działań celem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, w tym kwestie wypadków przy pracy, organizacja szkoleń z zakresu bhp, poddawanie pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim, wydawanie pracownikom odzieży roboczej i ochronnej,
 10. podejmowanie działań celem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej pracowników,
 11. zaopatrywanie pracowników Urzędu w niezbędne wyposażenie, materiały i druki,
 12. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 13. organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej dla pracowników Urzędu,
 14. nadzór nad przechowywaniem i wycofywaniem z obiegu pieczęci urzędowych,
 15. prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych oraz ich przesyłanie do właściwych organów,
 16. administrowanie budynkami Urzędu, w tym:
 • planowanie i realizacja remontów kapitalnych i bieżących,
 • zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło, wodę, gaz  oraz odbiór ścieków i odpadów komunalnych,
 • zapewnienie sprawności działania urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • prowadzenie książki obiektu i przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa przeglądów okresowych;
 1. obsługa samochodów służbowych,
 2. wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie właściwego i terminowego przygotowywania dokumentacji do archiwum,
 4. przyjmowanie do archiwum zakładowego dokumentów ze zlikwidowanych jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina,
 5. wykonywanie czynności archiwizacyjnych w Urzędzie, w tym:
 • udostępnianie dokumentacji archiwalnej,
 • brakowanie dokumentacji,
 • współpraca z Archiwum Państwowym,
 • dbałość o zachowanie właściwych warunków przechowywania dokumentów w archiwum.
 1. organizowanie realizacji zadań związanych z rozwojem informatyzacji Gminy,
 2. przygotowywanie projektów dotyczących infrastruktury e-administracji,
 3. organizacja i prowadzenie szkoleń oraz współpraca z przedstawicielami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi systemów przekazywanych do jednostek w ramach realizacji infrastruktury e-administracji,
 4. administrowanie siecią informatyczną Urzędu i gospodarowanie sprzętem komputerowym w Urzędzie,
 5. wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych,
 6. dokonywanie zakupów sprzętu i oprogramowania,
 7. wdrażanie systemów informatycznych oraz podpisu elektronicznego,
 8. szkolenie pracowników w zakresie obsługi informatycznej,
 9. prowadzenie kontroli właściwego wykorzystywania i użytkowania sprzętu, oprogramowania oraz jego legalności,
 10. prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,
 11. prowadzenie spraw związanych z obsługą informatyczną wyborów, referendów i spisów,
 12. czuwanie nad bezpieczeństwem systemu informatycznego Urzędu,
 13. utrzymywanie ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 14. zapewnienie wsparcia użytkownikom - pracownikom Urzędu, w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu, systemów i oprogramowania,
 15. prowadzenie testów systemów i aplikacji nabywanych od podmiotów zewnętrznych i wytwarzanych przez zespół,
 16. zapewnienie obsługi administracyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy,
 17. prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
 18. organizowanie spotkań Burmistrza z mieszkańcami we współpracy z Referatem Promocji i Kultury,
 19. prowadzenie korespondencji okolicznościowej Burmistrza,
 20. przygotowanie sprawozdań z działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
 21. prowadzenie centralnego rejestru udostępniania informacji publicznej w Urzędzie,
 22. prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
 23. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów instytucji kultury,
 24. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:

Sekretarz Gminy - Tomasz Rucki 
tel. 95 748 81 00 wew. 201, I piętro p. 114
e-mail: sekretarz@miedzychod.pl 

Sekretarz Gminy jest Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich oraz kieruje pracami Biura Rady Miejskiej.

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

 1. rejestracja podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych w rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
 2. prowadzenie spraw związanych z nadaniem i zmianą numeru PESEL w stosunku do obywateli polskich, cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członków ich rodziny w zakresie wskazanym przepisami prawnymi,
 3. zameldowania na pobyt stały lub czasowy obywatela polskiego oraz cudzoziemców,
 4. przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców,
 6. wydawanie z urzędu zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały,
 7. wydawanie na wniosek zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt czasowy,
 8. zameldowania, wymeldowania oraz uchylenie czynności materialno-technicznej w drodze decyzji administracyjnej,
 9. usuwanie niezgodności w prowadzonych rejestrach,
 10. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców na podstawie wniosku złożonego w formie papierowej albo w wersji elektronicznej,
 11. udostępnianie danych osobowych w trybie jednostkowym z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 12. sporządzanie niezbędnych danych statystycznych, sprawozdań dla instytucji, urzędów w zakresie określonym przepisami prawnymi,
 13. prowadzenie przesłuchań stron, świadków w ramach pomocy prawnej,
 14. prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz sporządzanie wszelkich niezbędnych spisów i zestawień związanych z obsługą wyborów, referendów i spisów powszechnych,
 15. współpraca w zakresie spisów i innych badań masowych związanych z ewidencją ludności,
 16. obsługa wniosku o wydanie dowodu osobistego złożonego w formie papierowej albo elektronicznej,
 17. przyjmowanie zgłoszeń o utracie, uszkodzeniu dowodu osobistego oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie dokonanych zgłoszeń odpowiednio w formie papierowej albo elektronicznej,
 18. unieważnianie dowodów osobistych,
 19. udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych w formie papierowej i elektronicznej udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 20. wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych na podstawie wniosku złożonego w formie papierowej albo w wersji elektronicznej,
 21. organizacja obrony cywilnej, m.in. poprzez:
 • przygotowywanie, monitorowanie gminnego planu obrony cywilnej,
 • tworzenie i szkolenie formacji obrony cywilnej,
 • klasyfikację, ewidencję i konserwację wyposażenia formacji OC,
 • opracowanie i uaktualnianie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • realizację zadań w ramach stałego dyżuru oraz realizację przedsięwzięć w ramach przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
 • organizację szkolenia obronnego,
 1. organizacja bezpieczeństwa pożarowego, m.in. poprzez:
 • przygotowywanie propozycji dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • prowadzenie dokumentacji z udzielania dotacji,
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie udzielonych dotacji,
 • współdziałanie z OSP celem realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Gminy,
 • ustalanie zakresów robót i nadzór nad remontami strażnic OSP oraz prawidłową ich eksploatację,
 1. monitorowanie, planowanie i usuwanie występujących zagrożeń na terenie Gminy,
 2. przygotowywanie i aktualizacja procedur i programów na okoliczność zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, w szczególności Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,
 3. współdziałanie z innymi służbami w stanie zagrożenia,
 4. opracowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
 5. nadzór nad systemem wczesnego alarmowania i ostrzegania na wypadek zagrożenia,
 6. organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,
 7. w razie nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, podejmowanie działań i stosowanie niezbędnych środków do usunięcia zagrożenia i jego skutków określonych przez wojewodę,
 8. organizacja spraw wojskowych poprzez:
 • współdziałanie z organami wojskowymi,
 • prowadzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
 • nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 • nakładanie obowiązków w ramach świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia akcji kurierskiej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony oraz akcji kurierskiej,
 1. współpraca ze Strażą Miejską w zakresie prowadzonych spraw,
 2. realizacja działań z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym :
 • potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy składającego osobiście wniosek o wpis do CEIDG za pokwitowaniem przyjęcia wniosku,
 • przekształcenie wniosku o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego – opatrzenie go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
 • wzywanie wnioskodawcy do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku o wpis do CEIDG pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,
 • potwierdzanie tożsamości i obywatelstwa przedsiębiorcy nie posiadającego nr PESEL na podstawie obowiązujących dokumentów w danym kraju,
 • współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami administracji publicznej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej;
 1. z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 • przyjmowanie i analiza wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
 • wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 • wydawanie zezwoleń na podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć,
 • prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wnioskowanie o ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy,
 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z organami kontroli zewnętrznej i udzielanie im informacji.

REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY:

Kierownik - Katarzyna Gmiąt
tel. 95 748 81 00 wew. 411, I piętro p. 105
e-mail: katarzyna.gmiat@miedzychod.pl

Do zadań Referatu Finansowo - Budżetowego należy:

 1. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
 2. prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego,
 3. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz inwentarzowych Urzędu,
 4. sporządzanie bilansów oraz okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych,
 5. prowadzenie dokumentacji finansowej dla potrzeb prawidłowego rozliczania środków zewnętrznych,
 6. analiza płynności finansowej, w tym wykorzystania środków budżetowych,
 7. obsługa zaciągniętych zobowiązań,
 8. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 9. prowadzenie spraw dotyczących księgowości analitycznej wydatków budżetowych, pozabudżetowych, inwestycyjnych oraz funduszy celowych,
 10. prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, a w szczególności: naliczanie i wypłata wynagrodzeń, sporządzanie list płac, wypłata diet radnym i sołtysom,
 11. bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 12. sporządzanie naliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji dla urzędu skarbowego,
 13. prowadzenie spraw dotyczących księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych,
 14. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, sporządzanie imiennych raportów miesięcznych, deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeń,
 15. prowadzenie księgowości opłaty skarbowej,
 16. sporządzanie sprawozdawczości z opłaty skarbowej,
 17. sporządzanie deklaracji podatkowych dla potrzeb podatku VAT,
 18. obsługa kasowa Urzędu,
 19. wypłacanie z kasy rachunków, delegacji, wynagrodzeń, zasiłków, zaliczek na zakup materiałów i usług, itp.,
 20. sporządzanie raportów kasowych,
 21. przyjmowanie wpłat różnych na rachunek budżetowy,
 22. sporządzanie poleceń przelewów dotyczących faktur, rachunków, dotacji, itp.,
 23. sprawdzanie otrzymanych dokumentów stanowiących podstawę do wykonania dyspozycji wypłaty, czy są kompletne i ostatecznie zatwierdzone do wypłaty, ewentualnie zbieranie brakujących podpisów uprawnionych osób,
 24. przyznawanie oraz wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.),
 25. windykacja należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
 26. rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

Kierownik - Piotr Biniaś
tel. 95 748 81 00 wew. 421, II piętro p. 203
e-mail: piotr.binas@miedzychod.pl

Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy:

 1. prowadzenie ewidencji podatników,
 2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 4. dokonywanie wymiaru podatków w granicach określonych przez przepisy ustaw i prawa miejscowego,
 5. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 7. wydawanie zaświadczeń na podstawie posiadanej bazy podatkowej,
 8. wystawianie decyzji określających wysokość podatku dla podatników, którzy nie złożyli deklaracji,
 9. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach podatkowych,
 10. prowadzenie postępowań windykacyjnych,
 11. dokonywanie zgłoszenia zaległości z tytułu podatków i innych danin publicznych do komornika sądowego,
 12. zabezpieczenie wierzytelności Gminy na majątku dłużnika,
 13. rozpatrywanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
 14. zajęcie stanowiska w przedmiocie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy,
 15. prowadzenie postępowań w zakresie zwolnień podatkowych w ramach pomocy publicznej,
 16. realizacja programów w zakresie pomocy de minimis udzielanej przez Gminę,
 17. nadzorowanie procesu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w Urzędzie, wydawanie opinii, porad, w zakresie właściwości Referatu,
 18. sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich organów sprawozdań zbiorczych w zakresie pomocy publicznej,
 19. wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis,
 20. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 21. prowadzenie kontroli podatkowej,
 22. rozliczanie inkasentów,
 23. prowadzenie księgowości opłaty skarbowej,
 24. sporządzanie sprawozdawczości z opłaty skarbowej,
 25. prowadzenie księgowości analitycznej podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

Kierownik - Julian Mazurek
tel. 95 748 81 00 wew. 311, II piętro p. 306
e-mail: julian.mazurek@miedzychod.pl

Do zadań Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej należy:

 1. zbywanie gminnych nieruchomości gruntowych i lokalowych,
 2. oddawanie gminnych nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 3. obciążanie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 4. oddawanie gminnych nieruchomości w trwały zarząd,
 5. zawieranie umów dzierżawy na nieruchomości gminne,
 6. nabywanie nieruchomości lub ich części na cele inwestycyjne,
 7. regulacje stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych,
 8. aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu trwałego i użytkowania,
 9. przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 10. podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
 11. nazewnictwo ulic,
 12. numeracja nieruchomości,
 13. opłaty planistyczne i adiacenckie,
 14. scalenia i podziały nieruchomości,
 15. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 16. sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i jego zmian,
 17. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
 18. ustalanie sposobu zagospodarowania terenu, w drodze decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z roszczeniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 20. wydawanie niezbędnych dokumentów wynikających z przepisów prawa miejscowego, w tym odpisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i informacji o przeznaczeniu w studium,
 21. obsługa administracyjna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 22. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 23. administrowanie mieniem komunalnym, w tym prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 24. występowanie z wnioskami o komunalizację mienia,
 25. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i jego zmian,
 26. przekazywanie urzędom statystycznym danych dotyczących: informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic; o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków.

REFAR INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY:

Kierownik - Wojciech Dyl
tel. 95 748 81 00 wew. 321, II piętro p. 206
e-mail: wojciech.dyl@miedzychod.pl

Do zadań referatu Inwestycji i Infrastruktury należy:

 1. analizowanie potrzeb drogowych inwestycyjnych i remontowych,
 2. opracowywanie projektów rozwoju gminnej sieci drogowej,
 3. utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg gminnych, ich nawierzchni i oznakowania, w tym także zimowe utrzymanie dróg,
 4. opracowywanie projektów budowlano-wykonawczych dla dróg gminnych,
 5. koordynacja robót w pasie drogowym,
 6. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
 7. przygotowanie projektu planu budżetu w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg,
 8. przygotowanie warunków zamówienia publicznego na zadania drogowe, uczestnictwo w jego przeprowadzaniu oraz nadzór nad realizacją i odbiorem zadań drogowych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 11. instalowanie i utrzymanie bieżące oznakowania poziomego i pionowego dróg,
 12. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i dróg na terenie Gminy,
 13. utrzymanie, rozbudowa i konserwacja systemu kanalizacji deszczowej,
 14. przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 15. prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne,
 16. przygotowywanie projektów planów energetycznych i efektywności energetycznej,
 17. edukacja mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii i wody oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie,
 18. opiniowanie i uzgadnianie projektów planów w zakresie wykorzystania energii, wody oraz w zakresie wpływu projektowanych rozwiązań na redukcję emisji CO2,
 19. przygotowywanie danych do postępowania przetargowego na wybór operatora dostawcy energii w Gminie,
 20. współpraca z podmiotami objętymi wspólnym zamówieniem na dostawę energii,
 21. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego,
 22. współpraca z sołectwami oraz organizacjami rolniczymi,
 23. potwierdzanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia rodzinnego gospodarstwa rolnego,
 24. organizacja i nadzór nad publicznym transportem zbiorowym, w tym przystankami komunikacji publicznej.

REFERAT KOMUNALNO - ŚRODOWISKOWY:

Kierownik - Sławomir Szałata
tel. 95 748 81 00 wew. 331, II piętro p. 300
e-mail: slawomir.szalata@miedzychod.pl

Do zadań Referatu Komunalno - Środowiskowego należy:

 1. tworzenie warunków dla realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku w Gminie,
 2. organizacja i utrzymanie bieżącej czystości i porządku miejsc publicznych,
 3. wyposażanie miejsc publicznych w urządzenia komunalne oraz bieżącą konserwację tych urządzeń,
 4. organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i obiektów użyteczności publicznej,
 5. utrzymanie pomników, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej,
 6. organizacja i nadzór nad zielenią oraz jej rozwojem poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą,
 7. opiniowanie miejscowych planów pod kątem zachowania lub tworzenia terenów zielonych,
 8. opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym gminnych projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią,
 9. prowadzenie inwentaryzacji zieleni,
 10. przygotowywanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku postępowań o ich wycinkę oraz typowanie do usunięcia starych i chorych drzew,
 11. kontrola nasadzeń rekompensujących,
 12. prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień,
 13. ochrona zasobów surowców naturalnych, w szczególności kopalin,
 14. programowanie i planowanie strategiczne w ochronie środowiska, w szczególności opracowywanie, realizacja, monitoring oraz raportowanie gminnego programu ochrony środowiska,
 15. edukacja ekologiczna i promocja zachowań proekologicznych,
 16. zapewnienie dostępu do informacji o środowisku,
 17. sprawozdawczość Gminy z zakresu działalności referatu,
 18. współpraca z powiatem w zakresie ochrony środowiska,
 19. podejmowanie czynności kontrolnych i interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 20. organizacja i nadzór nad usługą zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy,
 21. określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
 22. prowadzenie ewidencji wniosków o lokale mieszkalne,
 23. wydawanie zgody na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych oraz na zmianę lokali mieszkalnych,
 24. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 25. inicjowanie działań dla racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem,
 26. organizacja i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 27. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 28. prowadzenie i aktualizacja bazy danych o podmiotach zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami,
 29. przyjmowanie i weryfikacja składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 30. udostępnianie na stronie internetowej BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
 31. udzielanie zezwoleń w drodze decyzji na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 32. weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu przekazywanym kwartalnie przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 33. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 34. realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt, w tym kwestie związane z gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

REFERAT PROMOCJI I KULTURY:

Kierownik - Tadeusz Wienke
tel.: 95 748 81 00 wew. 511, II piętro p. 108
e-mail: tadeusz.wienke@miedzychod.pl

Do zadań Referatu Promocji i Kultury należy:

 1. opracowywanie projektów dokumentów strategicznych dla Gminy, w tym w szczególności strategii,
 2. prowadzenie ewidencji dokumentów własnych i obcych, stanowiących o kierunkach rozwoju Gminy,
 3. aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania dodatkowych środków dla realizacji zadań Gminy,
 4. gromadzenie informacji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej,
 5. realizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków o pozyskanie środków krajowych i zagranicznych (komórka merytoryczna),
 6. współpraca z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać działania Urzędu w zakresie pozyskania środków,
 7. nadzór nad wykorzystywaniem środków zewnętrznych oraz ich rozliczanie,
 8. podejmowanie aktywnych działań mających przyciągnąć inwestorów do Gminy poprzez tworzenie i rozpowszechnianie ofert terenów inwestycyjnych,
 9. organizowanie spotkań z zainteresowanymi inwestorami, udział w targach nieruchomości,
 10. organizacja obsługi inwestora na etapie realizacji inwestycji,
 11. udzielanie pomocy potencjalnym inwestorom w alokacji ich działalności na terenie Gminy,
 12. współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi oraz wszelkimi podmiotami gospodarczymi w zakresie promocji Gminy,
 13. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych Gminy,
 14. kształtowanie systemu identyfikacji wizualnej  Gminy,
 15. nadzorowanie wprowadzania aktualności na stronie internetowej Gminy – zarządzanie miejskim portalem internetowym (www.miedzychod.pl), w tym przygotowywanie treści i wprowadzanie aktualizacji,
 16. opracowywanie wydawnictw promocyjnych, statystycznych i informacyjnych o Gminie,
 17. gromadzenie informacji o Gminie, w tym elektronicznej bazy fotograficznej,
 18. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami mediów,
 19. organizowanie promocji przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy,
 20. obsługa wniosków o objęcie imprez patronatem Burmistrza oraz przekazywanie materiałów promocyjnych,
 21. przygotowywanie propozycji dotyczących organizowania działalności kulturalnej instytucji kultury,
 22. zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi dla Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa,
 23. prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań Gminy z zakresu kultury, w szczególności nad gminnymi instytucjami kultury,
 24. współdziałanie ze spółką "MOSTiR" w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury fizyczne, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 25. wspieranie i kreowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki,
 26. koordynowanie współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki,
 27. prowadzenie wykazu kąpielisk,
 28. podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych kąpieliskach lub innych miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
 29. tworzenie programu współpracy z miastami partnerskimi oraz prowadzenie obsługi administracyjnej tej współpracy,
 30. organizacja obsługi językowej współpracy z miastami partnerskimi,
 31. opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 32. prowadzenie otwartych konkursów na realizację powierzonych lub wspieranych zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 33. przeprowadzanie okresowych kontroli i oceny stanu realizacji wspieranego zadania publicznego, opracowywanie programu rewitalizacji zabytków i jego zmian,
 34. określanie zasad finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach i ich zmian,
 35. wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w tym prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów hotelarskich, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie.

URZĄD STANU CYWILNEGO:

Kierownik Urzędu Stanu CYwilnego - Lucyna Piechocka
tel. 95 748 81 00 wew. 521, Parter -SOI
e-mail: usc@miedzychod.pl

Do zadań Urządu Stanu Cywilnego należy:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które miały miejsce na terenie Gminy w systemie rejestrów państwowych,
 2. wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych) w wersji papierowej i elektronicznej niezależnie od miejsca zdarzenia podlegającego rejestracji,
 3. sprostowania, uzupełnienia i odtworzenia aktu stanu cywilnego,
 4. rejestracja zdarzenia mającego miejsce za granicą, nie zarejestrowanego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego, transkrypcja aktu stanu cywilnego,
 5. wydawanie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesiąca, od dnia kiedy osoby zamierzające je zawrzeć złożyły Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
 6. wydawanie zaświadczeń, w szczególności:
 • stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 • stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej,
 • potwierdzającego uznanie ojcostwa,
 • o stanie cywilnym w wersji papierowej i elektronicznej;
 1. przyjmowanie oświadczeń, w szczególności:
 • o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
 • o wyborze imienia, imion, nazwiska, zmianie imienia dziecka,
 • o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego i poczętego oraz obsługa rejestru uznań,
 • małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego oraz nazwiskach dzieci zrodzonych z tego małżeństwa przy transkrypcji aktu stanu cywilnego;
 1. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC i poza lokalem na zasadach określonych przepisami prawnymi,
 2. uznawanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej orzeczeń sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych lub prawa Unii Europejskiej,
 3. obsługa zleceń innych urzędów stanu cywilnego oraz organów gmin w bazie usług stanu cywilnego,
 4. organizacja uroczystości jubileuszowych, w tym: 50-lecia pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin,
 5. załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 6. nanoszenie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego (rejestrach) na podstawie wskazanych przez przepisy prawa dokumentów oraz nanoszenie przypisów,
 7. prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dbanie o zachowanie odpowiednich warunków w archiwum USC, prowadzenie bazy ksiąg stanu cywilnego, wtóropisów znajdujących się w posiadaniu USC,
 8. sporządzanie testamentów allograficznych,
 9. występowanie o nadanie numeru PESEL dla dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydawanie stosownego powiadomienia o nadanym numerze PESEL,
 10. zameldowanie dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w momencie sporządzania aktu urodzenia dziecka i wydawanie stosowanego zaświadczenia,
 11. realizacja sprawozdawczości w zakresie działania komórki.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA:

Sekretarz Gminy kieruje pracami Biura Obsługi Interesanta.

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy:

 1. udzielanie informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw w Urzędzie; organizacji władz Gminy, struktury Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy,
 2. udostępnianie interesantom potrzebnych druków i formularzy do załatwienia sprawy oraz ewentualna pomoc przy ich wypełnianiu,
 3. przyjmowanie i podejmowanie czynności interwencyjnych,
 4. udostępnianie przepisów prawa miejscowego oraz innych przepisów prawa,
 5. prenumerowanie prasy, czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa fachowe i specjalistyczne,
 6. potwierdzanie własnoręczności lub autentyczności podpisów na oświadczeniach i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
 7. potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT na zakup oleju napędowego,
 8. prowadzenie informacji telefonicznej,
 9. wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu i odnotowywanie tych faktów,
 10. prowadzenie kancelarii Urzędu,
 11. przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w Urzędzie dokumentacji /pism, wniosków, podań i załączników/ zgodnie z obowiązującymi procedurami a po sprawdzeniu poprawności i kompletności złożonej dokumentacji – przekazanie jej do kancelarii urzędu,
 12. rejestracja przesyłek wpływających do Urzędu oraz cyfrowe odzwierciedlanie ich treści w dedykowanym oprogramowaniu do obiegu dokumentacji,
 13. rejestracja i wysyłanie przesyłek oraz prowadzenie rejestrów przesyłek wychodzących z Urzędu,
 14. wydawanie adresatom przesyłek awizowanych,
 15. prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji klienta Urzędu, w tym ankiet wewnętrznych skierowanych do pracowników Urzędu,
 16. udostępnianie zainteresowanym interesantom materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy,
 17. bieżąca weryfikacja wiadomości udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 18. obsługa elektronicznych form komunikacji z Urzędem,
 19. prowadzenie – pod nadzorem Sekretarza Gminy – rejestru skarg i wniosków oraz rejestru szkoleń,
 20. prowadzenie rejestru oraz zbioru kart usług, zgodnie z postanowieniami odrębnego zarządzenia.

BIURO RADY MIEJSKIEJ:

Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego kieruje pracami Biura Rady Miejskiej.

tel. 95 748 81 00 wew. 241, parter p. 15
e-mail: rada@miedzychod.pl

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

 1. zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji,
 2. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 3. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, jej organów,
 4. protokołowanie sesji, posiedzeń spotkań w zakresie obsługi Rady,
 5. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
 6. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 7. przygotowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady,
 8. przygotowywanie i przekazywanie uchwał Rady do nadzoru prawnego wojewody oraz przekazywanie aktów prawa miejscowego i innych uchwał wymagających ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
 9. prowadzenie wykazu stowarzyszeń i związków, do których Gmina przystąpiła,
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Gminy do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 11. obsługa wyróżnień honorowych przyznawanych przez Burmistrza i Radę.

STRAŻ MIEJSKA:

Komendant - Małgorzata Przybysz-Dobkiewicz
tel. 95 748 81 00 wew. 601, 661-966-895, parter p. 2
e-mail: strazmiejska@miedzychod.pl

Straż Miejska wykonuje zadania zgodnie z nadanym jej odrębnym zarządzeniem – Regulaminem Straży Miejskiej. Postanowienia Regulaminu Straży Miejskiej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. W zakresie, w jakim Regulamin Straży Miejskiej nie reguluje określonej materii, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla zatrudnionych pracowników w Straży Miejskiej
w Międzychodzie.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2