youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód dostępne są na portalu http://miedzychod.e-mapa.net/
(warstwa "Zagospodarowanie przestrzenne" - "Plany Miejscowe")

wykaz planów (plik do pobrania)

 Uchwała Nr XVIII/125/2007
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia  11 grudnia 2007
w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś, oraz części obrębu Muchocin

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

DZIAŁ II 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz środowiska przyrodniczego 

DZIAŁ III 
Ustalenia Szczegółowe 
Jednostka Strukturalna Planu nr 1 „Centrum” 

DZIAŁ IV 
Ustalenia Szczegółowe 
Jednostka Strukturalna Planu nr 2 „Ogródki Działkowe” 

DZIAŁ V  
Ustalenia Szczegółowe 
Jednostka Strukturalna Planu nr 3 „Wielowieś” 

DZIAŁ VI  
Ustalenia Szczegółowe  
Jednostka Strukturalna Planu nr 4 „Dzięcielin” 

DZIAŁ VII  
Ustalenia Szczegółowe  
Jednostka Strukturalna Planu nr 5 „Jezioro Kuchenne” 

DZIAŁ VIII  
Ustalenia Szczegółowe 
Jednostka Strukturalna Planu nr 6 „Prusimska”
 

DZIAŁ IX  
Ustalenia Szczegółowe  
Jednostka Strukturalna Planu nr 7 „Bielsko Południe”
 

DZIAŁ X  
Ustalenia Szczegółowe  
Jednostka Strukturalna Planu nr 8 „Przemysłowa” 

DZIAŁ XI  
Ustalenia Szczegółowe  
Jednostka Strukturalna Planu nr 9 „Oczyszczalnia” 

DZIAŁ XII  
Ustalenia Szczegółowe  
Jednostka Strukturalna Planu nr 10 – „Jezioro Miejskie”  
Jednostka Strukturalna Planu Nr 11 – „Muchocin” 

DZIAŁ XIII  
Jednostka Strukturalna Planu nr 12 – „Sikorskiego Północ” 

DZIAŁ XIV  
Ustalenia Szczegółowe  
Jednostka Strukturalna Planu nr 13 „Chrobrego Północ”

DZIAŁ XV  
Ustalenia Szczegółowe  
Jednostka Strukturalna Planu nr 14 „Bielsko Północ”
 

DZIAŁ XVI  
Ustalenia Szczegółowe  
Zasady utrzymania i rozbudowy układu komunikacji drogowej
 

DZIAŁ XVII  
Ustalenia Szczegółowe  
Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

DZIAŁ XVIII  
Przepisy końcowe
 


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MIĘDZYCHÓD ORAZ OBRĘBÓW:

BIELSKO, DZIĘCIELIN, WIELOWIEŚ ORAZ CZĘŚCI OBRĘBU MUCHOCIN

ZAŁĄCZNIK NR.1 do Uchwały nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007r

rys 1a. Struktura funkcjonalno - przestrzenna, użytkowanie terenów. Jednostki strukturalne 11,2,3 

rys 1b. Struktura funkcjonalno - przestrzenna, użytkowanie terenów. Jednostki strukturalne 4,5,6,7,8 

rys 1c. Struktura funkcjonalno - przestrzenna, użytkowanie terenów. Jednostki strukturalne 1, 9,10,12,13,14 

Oznaczenia kart -LEGENDA 

 


 ZAŁĄCZNIK NR 2  do Uchwały nr XVIII/125/2007 z dnia 11.12.2007r.  

Rady Miejskiej Międzychodu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś, oraz część obrębu Muchocin 

ROZSTRZYGNIĘCIA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD W OBRĘBACH: MIĘDZYCHÓD, BIELSKO, DZIĘCIELIN, WIELOWIEŚ, ORAZ CZĘŚCI OBRĘBU MUCHOCIN 


 ZAŁĄCZNIK NR 3  do Uchwały nr XVIII/125/2007 z dnia 11.12.2007r. 

Rady Miejskiej Międzychodu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś, oraz część obrębu Muchocin

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA 


ZAŁACZNIK NR 4  do Uchwały nr XVIII/125/2007 z dnia 11.12.2007r. 
Rady Miejskiej Międzychodu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś, oraz część obrębu Muchocin

Obiekty objęte rejestrem zabytków na terenie miasta Międzychód 
Zestawienie zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Międzychód 
Wykaz zabytkowych parków w Gminie Międzychód
  


 ZAŁACZNIK NR  5  do Uchwały nr XVIII/125/2007 z dnia 11.12.2007r. 

Rady Miejskiej Międzychodu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś, oraz część obrębu Muchocin

Wykaz obiektów wskazanych do ochrony przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2