youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

Budowa  drogi  w miejscowości Kaplin.

Postępowanie przetargowe na to zadanie ogłoszone zostało w dniu 09.09.2020 r. z terminem do składania ofert na dzień 24.09.2020 r.

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły cztery oferty.

Po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert do realizacji tego zadania wybrana została oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra ul. Krótka 1, 64-420 Kwilcz na kwotę brutto 790.068,16 zł

W ramach tego zadania wykonano:

Roboty drogowe

wybudowano drogę o klasie technicznej D o dwóch pasach ruchu (2x3,0m) o szerokości 6 m na długości 0,396 km, chodnik usytuowanego przy drodze o szerokości 2m, oraz zatoczkę autobusową przystanku komunikacyjnego.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z drogi są odprowadzane za pomocą wpustów ściekowych z odprowadzeniem wód do studni chłonnej oraz przyległe do drogi tereny leśne.

Wydatki na tym zadaniu wynoszą:

w 2020 r. 426.433,91 zł., w tym:

- z funduszu przeciwdziałania covid -19 w kwocie 395.034,08 zł

- z budżetu Gminy w kwocie 31.399,83 zł                     

w 2021 r. 400,534,09 zł, w tym:

- z budżetu Gminy w kwocie 375.934,09 zł

- z budżetu Nadleśnictwa Międzychód w kwocie 24.600,00 zł.

wyremontowana droga w Kaplinie


Remiza OSP ze świetlicą wiejską w m. Piłka.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych tego zadania ogłoszony został w dniu 11.09.2020 r. z terminem do składania ofert na dzień 28.09.2020 r.

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert do realizacji tego zadania wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane MHM Paech Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód  na kwotę brutto  644.229,31 zł.

Budynek remizy wraz ze świetlicą wiejską jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia. Na parterze wykonano pomieszczenia dla remizy, świetlicy wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym i socjalnym. Konstrukcję nośną pawilonu remizy wraz z świetlicą zaprojektowano i wykonano w postaci szkieletu stalowego z rur kwadratowych oraz ściany osłonowe warstwowe.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

roboty  budowlane, instalacje elektryczne, instalacja centralnego ogrzewania wykonana z grzejników konwektorowych elektrycznych, instalacja wentylacji, instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłącze wodociągowe wraz z siecią wodociągową o długości 93 mb.

Wydatki na tym zadaniu wynoszą: w 2021 r. 667.085,51 zł. w tym:

- z funduszu przeciwdziałania covid-19 w kwocie 600.000,00 zł

- z budżetu Gminy w kwocie 67.085,51 zł

remiza ochotniczej straży pożarnej w Piłce

świetlica w Piłce


Sala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łowyniu.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w dniu 07.08.2020 r..

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły  4 oferty. Po przeprowadzeniu badania i oceny złożonych ofert do realizacji tego zadania wybrana została oferta złożona przez Firmę HOSTA Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin, na kwotę brutto 3.278.996,73 zł. Termin wykonania robót budowlanych na tym zadaniu wyznaczony został do dnia 12.11.2021 r.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

Budowę jednokondygnacyjnego budynku mieszczącego szkolną salę sportową wraz z  towarzyszącym jej zapleczem sanitarno-technicznym.  Budynek oparty jest na planie prostokąta o wymiarach osiowych w rzucie 25m  x 20,87m i składa się z dwóch brył – wyższej zachodniej, mieszczącej salę gimnastyczną i niższej wschodniej, w której zlokalizowane będą pomieszczenia towarzyszące.  Budynek połączony jest z istniejącym budynkiem szkoły, łącznikiem o długości 4,15m  na poziomie pierwszego piętra. Obiekt wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacji, chłodzenia, elektryczną i teletechniczną.

Obiekt zaprojektowano i wykonano w konstrukcji mieszanej, tj. słupy i dźwigary żelbetowe w części wysokiej, stropodach przybudówki żelbetowy prefabrykowany, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane, przykrycie dachu części wysokiej (Sali sportowej) z samonośnej blachy trapezowej.

Wyznaczone zostało pełnowymiarowe boisko do siatkówki oraz niepełnowymiarowe do koszykówki i piłki ręcznej. Sala gimnastyczna może być dzielona na pół przy pomocy kotary grodzącej. Wyposażona jest w bramki, kosze opuszczane elektrycznie, siatkę do piłki siatkowej, drabinki.

Jako pomieszczenia zaplecza Sali pobudowano dwie bliźniacze szatnie z węzłem sanitarnym, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie trenerów, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Na dachu części niższej ustawione są centrale wentylacyjne obsługujące pobudowane pomieszczenia. Budynek przystosowany jest do osób niepełnosprawnych – dostęp z poziomu terenu, toaleta dla niepełnosprawnych, wymiary szatni umożliwiające manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Wydatki na tym zadaniu związane z wykonaniem robót budowlanych na dzień dzisiejszy wynoszą brutto 2.976.927,06 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19   154.431,83 zł

sala sportowa w Łowyniu

Remont zabytkowego obiektu dworu w Mniszkach, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej

Inwestycja to remont zabytkowego obiektu dworu w Mniszkach, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Gmina wykonała już remont dachu. Kontynuacja remontu (wnętrza, elewacja) umożliwi wykorzystywanie na działalność edukacji region. i przyrodn., a także udostępnianie na zebrania wiejskie i działalność społ.W ramach prac zaplanowano wymianę okien, drzwi oraz przebudowę wnętrz (11 pomieszczeń). Niezbędne jest wyremontowanie instalacji wewnątrz: elektrycznej i wod.-kan., umożliwiając spełnianie aktualnych wymagań.

Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, których wieś Mniszki oraz dwie wsie sąsiednie Mnichy i Tuczępy rozwijają się dzięki działalności Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Napływ turystów, miejsca pracy i możliwość korzystania z obiektów przez społeczność tych wsi powoduje potrzebę rozwoju oferty Centrum przy równoczesnym zadbaniu o zabytkowe obiekty.  

Dzięki modernizacji nastąpi zwiększenie dostępnej powierzchni edukacyjnej i wystawienniczej o 660 m2, uzyskanie 11 pomieszczeń , w tym pomieszczeń dla społeczności lokalnej i stowarzyszeń, budowa 1 instalacji ppoż, wymiana instalacji co, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana przyłączy wody i kanalizacji do budynku.

Szacowany koszt inwestycji to: 3 885 895,39 zł

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2