youtube
instagram
 • Geoportal
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
 • Która inwestycja Twoim zdaniem ma największe znaczenie dla gminy Międzychód?
 • Wyniki sondy

 

Burmistrz Międzychodu ogłasza:

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2017 w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji

Wzór oferty

Instrukcja wypełniania oferty

Zarządzenie

Zał. do ogłoszenia


Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016


Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016


Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzychod w roku 2016

Wyniki


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy złozonych w II konkursie

Treść zarządzenia


Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016

Burmistrz Międzychodu ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących

zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016 w zakresie:

 • edukacyjnej opieki wychowawczej,
 • pomocy społecznej i ochorny zdrowia,
 • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • bezpieczeństwa publicznego i ratownictwo
   

Wzór oferty

Instrukcja wypełniania oferty

Zarządzenie

Zał. do ogłoszenia


Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzychod w roku 2016

Wyniki


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
( t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrza Międzychodu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Międzychód do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na rok 2016. 

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu, Burmistrz Międzychodu, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

 • Ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert, 
  z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
 • Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny oferty;
 • Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Międzychodu.

 

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym,    który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
 •  posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje lub podmioty wymienione 
   w art.    3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wiedzę w zakresie prawa  dotyczącego trzeciego sektora.

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, 
w kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych”, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015r., do godz. 15.30
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Międzychód w roku 2016

Burmistrz Międzychodu ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących

zadaniami własnymi Gminy Międzychód w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji

w roku 2016

Wzór oferty

Instrukcja wypełniania oferty

Zarządzenie

Zał. do ogłoszenia

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2