youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

logo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY

„TWÓRCA, DZIAŁACZ I MECENAS KULTURY”

1.     Nagrodę Twórca, Działacz i Mecenas Kultury przyznaje Burmistrz Międzychodu na wniosek własny lub Sejmiku Kultury – co dwa lata:

a)     w jednym roku wręczanie nagród podczas uroczystej Gali Wręczania Nagród

b)    w następnym roku, koncert podsumowującym kolejny rok działalności Sejmiku.

2.     Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się osobom, instytucjom i organizacjom, których działalność społecznawniosła duży wkład na rzecz kultury miasta i gminy Międzychód.

3.     Nagroda honoruje dokonania i inicjatywy mające na celu prezentację, promocję i utrwalanie wartości regionalnych w dziedzinie kultury.

4.     Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Twórca Kultury”, „Działacz  Kultury”, „Twórca i Działacz Kultury”:statuetka i list gratulacyjny.

5.     Sejmik Kultury może nominować do przyznania przez Burmistrza wyróżniającym się  sponsorom tytułu „Mecenasa Kultury”.

6.     Sejmik opiniuje i ocenia zasługi twórców i działaczy zawarte we wnioskach złożonych przez poszczególne osoby, instytucje i organizacje.

7.     W zgłoszeniu należy uwzględnić:

* imię i nazwisko osoby, nazwę instytucji, organizacji,

* uzasadnienie /w formie opisowej, może być dołączonych kilka od różnych instytucji/  nominacje bez uzasadnienia nie będą brane pod uwagę.

8.     Informacja o przyznawaniu nagród wraz z regulaminem i terminem zgłoszenia pojawi się w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy www.miedzychod.pl/Kultura/Sejmik Kultury.

9.     Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody „Twórca Kultury”, „Działacz Kultury”, „Twórca i Działacz Kultury” jest terminowe jego złożenie.

10. Zgłoszenia kandydatur do nagrody skierowane do Burmistrza Międzychodu należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pod hasłem: „Twórca i Działacz Kultury”,  wpisując na kopercie kategorię do jakiej nominuje się kandydata.

a/ Wnioskodawca określa kategorię i informuje nominowanego o złożonym wniosku.

b/ Zarząd Sejmiku Kultury zastrzega sobie prawo wcześniejszego   

    otwarcia kopert i zapoznania się z wnioskami.

c/ Obecność wnioskodawcy na spotkaniu Sejmiku opiniującym wnioski jest obowiązkowa.

11.  Opinie i nominacje Sejmiku Kultury są ważne, jeśli podjęte zostały w obecności powyżej 50 % jego członków. W przypadku braku kworum następne głosowanie odbywa się po upływie 15 minut niezależnie od ilości osób biorących udział w spotkaniu. Każdy   głosujący dysponuje taką ilością punktów ilu zgłoszonych jest kandydatów w danej kategorii. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata w danej kategorii, nominowany musi uzyskać minimum 70 % głosów.

12.   Lista nagrodzonych wraz z wyszczególnieniem ich zasług zostanie opublikowana w mediach i prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy i Sejmiku Kultury /adres internetowy jak w pkt. 8/.

13.    Sejmik Kultury ma prawo nie nominować do nagrody żadnej kandydatury.

14.   Składanie podziękowań będzie miało miejsce podczas imprezy podsumowującej działalność kulturalną.

Postanowienia końcowe

1.     Informacja o przyznawaniu nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury wraz z niniejszym regulaminem podana zostanie do wiadomości publicznej.

2.     W przypadku zaistnienia okoliczności nie objętych postanowieniami regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Międzychodu.

3.     Sejmik Kultury zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu po zakończeniu każdej edycji.

4.     Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Sejmik i zatwierdzeniu przez Burmistrza Międzychodu.

 

Zmiany wprowadzono na spotkaniu Zarządu Sejmiku 2. 10. 2012 r.

Zastępca Burmistrza Międzychodu         Przewodnicząca Sejmiku Kultury       Burmistrz Międzychodu
         Agnieszka Leśniewska                               Teresa Cichosz                            Roman Musiał

 

Uprzejmie proszę o udostępnienie  regulaminu  przyznawania nagrody „Twórca, Działacz i Mecenas  Kultury” zainteresowanym osobom i instytucjom. Wnioski należy składać do 30 maja 2014 r.

Do pobrania:

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2