youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

I.        Część ogólna

§ 1

1.     Klub Integracji Społecznej (zwany dalej KIS) jest nowoczesną placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym działającym w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.     KIS działa w oparciu o:

a)      Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z 13.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 122 poz. 1143 z późniejszymi zmianami),

b)      Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

c)      Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26.10.1997r. (Dz. U. z 2004r. nr 24 poz. 198 z późn. zm.),

d)      Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

§ 2

1.      KIS jest powołany do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które za względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Klub jest jednostką organizacyjną, którego celem jest realizacja zadań umożliwiających odbudowanie i podtrzymanie w tych osobach umiejętności uczestnictwa w społeczności lokalnej, a także pełnienia przez nie określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.

KIS jest instytucją tworzoną po to, aby osoby mające podobne problemy  zw. ze społecznym funkcjonowaniem oraz podobne doświadczenia, czy zainteresowania mogły się wzajemnie wspierać, a także radzić sobie wspólnie ze swoimi problemami w ramach grup samopomocowych. Członkowie Klubu zobowiązani są do czynienia wysiłków na rzecz odbudowania i podtrzymania swoich zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, przełamania bariery w znalezieniu zatrudnienia oraz stymulowania aktywności życiowej wśród uczestników.

2.      Swoje zadania KIS realizuje głównie poprzez:

– kształtowanie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,

- pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi,

- wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu przez nich możliwie pełnej aktywności życiowej,

- podejmowanie działań w celu rozwijania niezbędnej infrastruktury socjalnej w mieście,

- udzielenie wsparcia psychologicznego, prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej,

- opracowanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego dla uczestników zajęć w KIS,

- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

- naukę panowania życia i zaspokojenia potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub własną działalność  gospodarczą,

- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

§ 3

1.      Pracą KIS kieruje Koordynator, który odpowiada za całokształt jego funkcjonowania.

2.      Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

- nadzór nad prawidłową działalnością KIS zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- kwalifikowanie uczestników do Programów realizowanych przez KIS,

- opracowywanie rocznego projektu planu rzeczowo-finansowego,

- konsultowanie założeń do rocznego planu pracy z Burmistrzem i Kierownikiem OPS,

- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami,

3. W KIS utworzono następujące stanowiska pracy:

- starszy specjalista integracji zawodowej – 2 etaty.

4. KIS zatrudnia w formie umów cywilno – prawnych konsultantów, terapeutów oraz innych  pracowników zgodnie potrzebami.

5. Do zadań pracowników KIS należy w szczególności:

- diagnozowanie sytuacji życiowej nowo przyjmowanych członków KIS,

- określenie predyspozycji zawodowych uczestników,

- współpraca z pracownikami socjalnymi OPS,

- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

- wnioskowanie o skierowanie do zatrudnienia socjalnego,

- podejmowanie działań mających na celu usamodzielnienie członka KIS,

- aktywizacja zawodowa uczestników poprzez indywidualną pracę- m.in. przydział do placówek oświatowych

-  prowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji,

- realizacja programów terapeutycznych.

§ 4

1.     Uczestnikiem KIS mogą być osoby, które widnieją w rejestrze, jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie bez praw do zasiłków oraz które mogą być:

-  bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

- zwolnione  z zakładów karnych mające trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

- uchodźcy realizujący indywidualny program w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

- osoby po 50-tym r.ż., a także matki samotnie wychowujące dzieci do 7 r.ż.

- również osoby z wykształceniem średnim ogólnym.

                  2. Program uczestnictwa w KIS podzielony jest na dwa etapy:

- okres próbny -1 miesiąc,

- realizacja programu KIS.

       3.  Uczestnictwo w programie KIS jest bezpłatne.

§ 5

1.      Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie:

- własnego dobrowolnego zgłoszenia uczestnika lub wniosku przedstawiciela ustawowego,

- wniosku: zakładu lecznictwa odwykowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji.

2.     W przypadku osób uzależnionych warunkiem przyjęcia do KIS jest zakończenie                programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej.

3. Wykluczenie członka KIS następuje w takich przypadkach jak:

- naruszenie przez uczestnika postanowień programu,

- długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności,

- rażącego naruszenia przepisów prawa i zasad współżycia społecznego,

- rezygnacji uczestnika.

II. Część szczegółowa.

§ 1

Prawa członka KIS:

1.      Bezpłatne uczestnictwo w programie KIS z możliwością korzystania z porad specjalistów,

2.       Korzystanie z wyposażenia KIS wg społecznie obowiązujących  w grupie zasad,

3.       Możliwość odstąpienia od realizacji programu.

§ 2

Obowiązki Członka KIS:

1.      Uczestniczenie w zajęciach szkoleniowo terapeutycznych KIS.

2.      Realizacja zgodnie z zakwalifikowaniem indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego

3.      Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ

4.      Trwanie w abstynencji.

5.      Dbanie o mienie i pozytywny wizerunek KIS.

6.      Dbanie o ład i porządek na terenie KIS.

7.      Współpraca z pracownikami KIS.

8.      Usprawiedliwienie nieobecności zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (dotyczy osób realizujących programy zatrudnienia socjalnego)

9.      Stosowanie się do ustalonego planu zajęć.

10.  Przestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej.

11.  Przestrzeganie regulaminu KIS.

§ 3

W KiS stosuje się następujący system wyróżnień i nagród:

1.      Pochwała ustna.

2.      Pochwała pisemna Koordynatora z dołączeniem do akt.

§ 4

W KIS stosuje się następujący system kar:

1.      Upomnienie.

2.      Nagana z wpisem do akt.

3.      Usunięcie z KIS.

III.    Postanowienia  końcowe.

 

1.      Regulamin przestrzegany jest przez wszystkich pracowników oraz uczestników KIS.

2.      Obsługę kadrową i księgową KIS prowadzi Ośrodek.

3.      Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2