youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów

W ramach Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2004r. 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się spotkanie 
z działaczami – animatorami kultury. Tematem było 
„Inspirowanie i propagowanie działalności kulturalnej w mieście i gminie”. 
Tam powstała inicjatywa utworzenia Sejmiku Kultury.

logo

Pierwsze spotkanie odbyło się 15 czerwca 2004r. Do pracy w Sejmiku zgłosiło się 20 osób. Przewodniczącą została Teresa Cichosz.

Sejmik Kultury jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Burmistrza Międzychodu.

Jest ruchem społecznym, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, instytucji kulturalnych, a także osób nie zrzeszonych, które nie są pracownikami kultury ale działają na jej rzecz i ją tworzą. Mogą reprezentować rozmaite nurty kultury.

Nadrzędnym celem Sejmiku jest zintegrowanie środowiska kultury w mieście i gminie oraz znalezienie sposobu na to, żeby każdy znalazł coś ciekawego w ofercie kulturalnej.

Inne cele to:

 1. integracja miejskich i gminnych środowisk kultury oraz działalności kulturalnej;
 2. wspieranie inicjatyw twórczych i artystycznych miasta i regionu,
 3. promowanie kultury regionu w kraju i za granicą,
 4. współpraca z samorządem terytorialnym w sprawach rozwoju kultury;
 5. współpraca z instytucjami kultury miasta i kraju,
 6. inicjowanie wydawnictw twórczych i kulturalnych,
 7. opiniowanie stanu międzychodzkiej kultury,
 8. doradztwo przy podejmowaniu decyzji dotyczącej działalności kulturalnej,
 9. uczestnictwo w działaniach oraz pracach komisji konkursowych instytucji kultury,
 10. dokonywanie korekty całości zjawiska jakim jest kultura, a nie poszczególnych instytucji oraz pozyskiwanie środków finansowych na organizację i działalność kulturalną.

http://sejmik-miedzychod.com.pl/ 

 Projekt regulaminu Sejmiku Kultury opiera się na wewnętrznym dokumencie, który reguluje jego pracę.

 Sejmik Kultury jest inicjatorem:
-  propozycji do budżetu  w sprawie finansowania przedsięwzięć kultury;
-  organizowania spotkań z przedstawicielami domu kultury, biblioteki, stowarzyszeń i innych;
 Gali wręczania nagród w dziedzinach - twórca, działacz i mecenas kultury: (statuetka, list gratulacyjny za osiągnięte sukcesy w dziedzinie kultury; list gratulacyjny - grawerowany sponsorom przedsięwzięć kulturalnych, koncert).

T w ó r c a,   d z i a ł a c z   i   m e c e n a s  k u l t u r y

1. Przyznawanie statuetki, listu gratulacyjnego lub listu gratulacyjnego – grawerowanego wyróżniającym się osobom w pracy społecznej na rzecz kultury dla:

 • t w ó r c y ,
 • d z i a ł a c z a,
 • t w ó r c y  i  d z i a ł a c z a,
 • m e c e n a s a    k u l t u r y.

2. Opiniowanie i ocenianie dorobku poszczególnych twórców i działaczy;


 REGULAMIN  SEJMIKU  KULTURY

  POSTANOWIENIA  OGÓLNE
1. Sejmik Kultury działa na terenie miasta i gminy Międzychód.
2. Siedzibą Sejmiku jest Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie ul. Piłsudskiego 2.

 ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE.
1.  Sejmikiem kieruje przewodniczący.
2. Organem Sejmiku jest zarząd składający się z pięciu osób (łącznie z przewodniczącym).
3.  Kadencja zarządu trwa 2 lata.
4.  Spotkania  zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
5. Do zadań zarządu należy:
    a/ kierowanie działalnością Sejmiku;
    b/ reprezentowanie Sejmiku na zewnątrz;
    c/ opracowywanie programów i planów działania;
    d/ dokonywanie podziału pracy pomiędzy członków Sejmiku;
    e/ organizowanie Gali wręczania nagród;
    f/ składanie rocznych sprawozdań na forum Sejmiku z realizacji zadań i celów;
    g/ przekazywanie informacji i wniosków Burmistrzowi  oraz Radzie Miejskiej Międzychodu.
6. Decyzje Sejmiku podejmowane są przez głosowanie i zapadają większością głosów.    
                
REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  NAGRODY „TWÓRCA ,  DZIAŁACZ  I MECENAS KULTURY”

1. Nagrodę Twórca i Działacz Kultury przyznaje Burmistrz Międzychodu na wniosek Sejmiku Kultury.
2. Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się osobom, instytucjom i organizacjom, których działalność społeczna wniosła duży wkład na rzecz kultury miasta i gminy Międzychód.
3. Nagroda honoruje dokonania i inicjatywy mające na celu prezentację, promocję i utrwalanie wartości regionalnych w dziedzinie kultury.
4. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Twórca Kultury, Działacz Kultury, Twórca i Działacz Kultury : statuetka i list gratulacyjny.
5. Sejmik Kultury ma prawo przyznać wyróżniającym się sponsorom tytuł  mecenasa kultury.
6. Sejmik Kultury opiniuje i ocenia zasługi twórców i działaczy zawarte we wnioskach złożonych przez poszczególne osoby, instytucje i organizacje.
7. W zgłoszeniu należy uwzględnić:
• imię i nazwisko osoby, nazwę instytucji, organizacji,
• uzasadnienie
           /nominacje bez uzasadnienia nie będą brane pod uwagę/.
8. Informacja o przyznawaniu nagród wraz z regulaminem i terminem zgłoszenia pojawi się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Międzychód www.miedzychod.pl /Kultura / Sejmik Kultury.
9. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody Twórca Kultury,  Działacz Kultury, Twórca i Działacz Kultury jest terminowe jego złożenie: do końca maja każdego roku.
10. Zgłoszenia kandydatur do nagrody skierowane do Burmistrza Międzychodu  należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pod hasłem: „Twórca i Działacz Kultury” wpisując na kopercie kategorię do jakiej nominuje się kandydata. Wnioskodawca określa  kategorię i  informuje nominowanego o złożonym  wniosku.
11. Opinie i nominacje Sejmiku Kultury są ważne, jeśli podjęte zostały w obecności powyżej 50 % jego członków.  
12. W przypadku braku kworum następne głosowanie odbywa się po upływie 15 minut niezależnie od ilości osób biorących udział w spotkaniu.
13. Każdy  głosujący dysponuje  taką   ilością  punktów  ilu  zgłoszonych jest  kandydatów w danej kategorii.
14. Ostateczną listę osób nominowanych do nagrody zatwierdza Burmistrz Międzychodu.
15. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali.
16. Lista nagrodzonych wraz z wyszczególnieniem ich zasług zostanie opublikowana w mediach i prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Międzychód / adres internetowy jak w pkt. 8/
17. Sejmik Kultury ma prawo nie nominować do nagrody żadnej kandydatury.

Postanowienia końcowe

1. Informacja o przyznawaniu nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury wraz z niniejszym regulaminem podana zostanie do wiadomości publicznej.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności nie objętych postanowieniami    regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących interpretacji   regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Międzychodu.
3. Sejmik Kultury zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu po zakończeniu każdej edycji.
4. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Sejmik i zatwierdzeniu przez Burmistrza Międzychodu.

                                                                                                                            
Przewodnicząca Sejmiku Kultury

Teresa Cichosz

Burmistrz Międzychodu

Roman Musiał

Międzychód  7.04.2009r.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2