youtube
instagram

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

GOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

 

KONTROLE

Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Międzychodu jest obowiązany prowadzić kontrole właścicieli nieruchomości/przedsiębiorców w zakresie:

 1. Posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych podpisanych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w gminie Międzychód.
 2. Zgodności postanowień umów na odbiór odpadów komunalnych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzychód.
 3. Posiadania umów na odbiór nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.
 4. Posiadania dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru z terenu nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych.

Burmistrz obowiązany jest prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z przyjętym planem kontroli.

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2