youtube
instagram

W wyniku złożonego przez Gminę Międzychód oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie wniosku o przystąpienie do rządowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w maju br. uzyskaliśmy wsparcie finansowe ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 17 ust 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 61 164,03 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 76 455,04 zł

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

PLAKAT INFORMACYJNY O OTRZYMANYM DOFINANSOWANIU, FLAGA POLSKI I GODŁO

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

➢ Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Jest to pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

➢ Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 60+ przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
Realizacja zadania pozwoliła na dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa, jak również kosztów użytkowania urządzeń zakupionych w edycji 2024 oraz w latach ubiegłych.

Informacje o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 

TREŚĆ KOMUNIKATU

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2