youtube
instagram

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gmina Międzychód przystępuje do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program finansowany będzie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Szacowana wartość całkowita zadania: 174 420,00 zł.

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

logo ops
 

GŁÓWNY CEL PROGRAMU

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOWI PROGRAMU odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Zadanie realizowane będzie w dwóch modułach:

Moduł I - w ramach pobytu całodobowego – usługa świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub realizatora programu spełniające kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Moduł II - w ramach pobytu dziennego – usługi opiekuna w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, dla dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany do mieszkańców Gminy Międzychód: członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Wypełnioną kartę zgłoszeniową do Programu wraz z aktualną kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie w terminie od dnia 20 marca 2024 roku do dnia 29 marca 2024 roku.

Kartę zgłoszeniową można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, bądź pobrać ze strony BIP: https://miedzychod-ops-bip3.alfatv.pl/artykul/program-opieka-wytchnieniowadla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024-3

Więcej informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

➢ w siedzibie jednostki: ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód ➢ pod numerem telefonu: 697 444 158 oraz 697 444 033

➢ na stronie BIP www.bip.ops.miedzychod.pl

informacja o otrzymanym dofinansowaniu

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2