youtube
instagram

Gmina Międzychód otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

ZADANIE REALIZOWANE BĘDZIE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYCHODZIE

plakat z informacjami dot. programy asystent rodziny

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

ADRESACI PROGRAMU:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) znacznym stopniu niepełnosprawności; albo

b) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Wypełnioną kartę zgłoszeniową do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie w terminie od dnia 20.03.2024 r. do dnia 29.03.2024 r.

Kartę zgłoszeniową można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, bądź pobrać ze strony BIP: LINK

Więcej informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

➢ w siedzibie jednostki: ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód ➢ pod numerem telefonu: 697 444 033 oraz 697 444 158

➢ na stronie BIP www.bip.ops.miedzychod.pl

logo Ministerstwa ROdziny Pracy i Polityki Społecznej, Logo Międzychodu, Logo OPS

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2