youtube
instagram

herb Międzychodu - zielona grusza z siedmioma gruszkami i murami w koronie

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U
Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

19 marca 2024 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się LXXVIII SESJA
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 8. Ład i porządek w Gminie Międzychód w 2023 roku: przestępczość oraz potencjalne zagrożenia, bezpieczeństwo na drogach.

   9.  Bezpieczeństwo pożarowe w Gminie Międzychód w 2023 roku: stan wyposażenia Komendy,    

        statystyka pożarowa (pożary, miejscowe zagrożenia, inne) i dynamika zdarzeń.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

A/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i  

  specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług   

  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego

  lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; a także określenia

  szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu

  oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług opiekuńczych.

B/ oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Międzychód oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

C/ określenia sezonu kąpielowego oraz określenia wykazu kąpielisk w gminie Międzychód w 2024 r.

D/ warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

   11. Zapytania i wnioski.

   12. Zakończenie obrad.

 

Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2