youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U
Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A
Dnia 27 lutego 2024 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się LXXVII SESJA
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2023 i zamierzenia na rok 2024.
 9. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w świetle umów zawartych z NFZ.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

A/ zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023

roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

B/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030.

C/ zmiany uchwały nr LXVIII/587/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”.

D/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza, dz. nr 1202/1, 1080/1) oraz części obrębu Dzięcielin – część A2.

E/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – część obrębu Wielowieś.

F/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Skrzydlewo (dz. nr 50/8, 50/9), obręb Łowyń (dz. nr 323/21).

G/ wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości "Kamionna-Folwark – część wsi Kamionna" na "Kamionna-Folwark – wieś", "Mierzynek – część wsi Mierzyn" na "Mierzynek – wieś", "Muchocinek – przysiółek wsi Muchocin" na "Muchocinek – osada", "Puszcza – przysiółek wsi Przedlesie" na "Puszcza – osada", "Wiktorowo – część wsi Kamionna" na "Wiktorowo – wieś"

   11. Zapytania i wnioski.

   12. Zakończenie obrad.

           

Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2