youtube
instagram

Załącznik nr 1: ZARZĄDZENIE NR OG.0050.9.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód

Załącznik nr 2: UCHWAŁA NR LXXIV/652/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU   z dnia 19 grudnia 2023 r.w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryterium oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Międzychód

dzieci, logo Międzychodu i napis REKRUTACJA PRZEDSZKOLA GMINNE

Kryteria:

Art.  131.  Prawo Oświatowe [Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego]

1.  Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli.

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2