youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 30 stycznia 2024 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXIV i LXXV sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Międzychodu podjętych w 2023 roku.
9. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Międzychodu w 2023 roku.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
A/ zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
B/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030.
C/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Międzychód
D/ wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Międzychód.
E/ przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka” dla dzieci z terenu Gminy Międzychód"
F/ zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzychód,
G/ realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
H/ realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
I/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – część obrębu Międzychód (ul. św. Jana Pawła II)
J/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza, dz. nr 1202/1, 1080/1) oraz części obrębu Dzięcielin – część A2
12. Zapytania i wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2