youtube
instagram

Ważny komunikat!

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie nie ma możliwości przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy na rok 2024.

 

logo Ośrodka Pomocy Społecznej

Apelujemy o nieskładanie wniosków o dodatek na nieobowiązujących wzorach, które pojawiły się w Internecie. Złożenie wniosku na niewłaściwym druku będzie skutkowało koniecznością jego ponownego złożenia.
Informacja o wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego wzór wniosku będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, na której również umieszczony zostanie wzór wniosku.

Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, której przepisy weszły w życie z dniem 31 grudnia 2023 r., przewidziano dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wprowadzone zmiany umożliwią obywatelom o ubieganie się o wypłatę tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji lecz informacji o przyznanym dodatku osłonowym. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,

2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę;

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, to dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

- 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 3 osób,

- 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 - 5 osób,

- 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

- 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 3 osób,

- 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Spłecznej w Międzychodzie , ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód lub przez platformę teleinformatyczną ePUAP.

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=fkjlL4i-V44

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2