youtube
instagram

herb Międzychodu - grusza z 7 gruszkami i murem obronnym w konarach

 

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 14 listopada 2023 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LXXIII SESJA

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

A/ zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022

roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

B/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028.

C/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

D/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w

zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

E/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.

F/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

G/ zmiany uchwały Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

H/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - część obrębu Międzychód: dz. nr 1297/20.

I/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Międzychód Nadleśnictwo („Lubiatów”).

J/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb Międzychód (ul. Pocztowa - dz. nr 1654, ul. Podgórna, ul. Zagrodowa - część dz. nr 1220/51).

K/ przyjęcia „Programu współpracy gminy Międzychód z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

L/ kontynuacji uczestnictwa Gminy Międzychód w Lokalnej Grupie Działania pod nazwą Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” na okres programowania do 2027 roku.

 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

           

Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2