youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U
Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A
Dnia 30 maja 2023 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się LXIX SESJA
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 8. Działalność MSK AQUALIFT: wynik ekonomiczny za rok 2022, remonty budynków komunalnych, realizacja inwestycji w roku 2022 i plany na rok 2023, zagospodarowanie terenów zielonych oraz działania mające na celu poprawienie estetyki i porządku w Gminie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028.
 3.  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Międzychód.
 4. wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej Międzychodu do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2