youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A
Dnia 28 marca 2023 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LXVII SESJA
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 8. Ład i porządek w Gminie Międzychód w 2022 roku (przestępczość oraz potencjalne zagrożenia, bezpieczeństwo na drogach).
 9. Bezpieczeństwo pożarowe w Gminie Międzychód w 2022 roku (stan wyposażenia Komendy, statystyka pożarowa (pożary, miejscowe zagrożenia, inne) i dynamika zdarzeń.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028.
 3. określenia sezonu kąpielowego oraz określenia wykazu kąpielisk w gminie Międzychód w 2023 r.
 4. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości "Kamionna Folwark – część wsi Kamionna" na "Kamionna Folwark – wieś", "Mierzynek – część wsi Mierzyn" na "Mierzynek – wieś", "Muchocinek – przysiółek wsi Muchocin" na "Muchocinek – osada", "Puszcza – przysiółek wsi Przedlesie" na "Puszcza – osada", "Wiktorowo – część wsi Kamionna" na "Wiktorowo – wieś".
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (Ul. Wigury).
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2