youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A
Dnia 28 lutego 2023 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LXVI SESJA
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności
  w okresie między sesjami.
 8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Międzychodu podjętych w 2022 roku.
 9. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w świetle umów zawartych z NFZ.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028.
 3. zmiany uchwały Nr XX/180/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11 lutego 2020 r.
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzychód.
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019-2023.
 6. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznej w Gminie Międzychód na lata 2023-2027.
 7. nadania urzędowej nazw ulicy we wsi Łowyń.
 8. nadania urzędowej nazw ulicy we wsi Łowyń.
 9. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
 10. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzychód w 2023 roku.
 11. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Międzychód na lata 2023 – 2026”.
 12. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – część obrębu Międzychód (rejon ul. św. Jana Pawła II) i część obrębu Wielowieś (dz. nr 80/7).
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2