youtube
instagram

Od 12 sierpnia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Przedstawiamy kilka niezbędnych informacji na ten temat.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Grafika dot. dodatku węglowego.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK?

osobie w gospodarstwie domowym (zasada: jedna osoba wchodzi w skład tylko jednego gospodarstwa)

JAKIE WARUNKI MUSZĄĘ SPEŁNIĆ, ABY UZYSKAĆ DODATEK?

 1. głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
 2. wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 3. paliwem stałym jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DODATKU?

3000 złotych

DO KIEDY MUSZĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

30 listopada 2022 r.; wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

KIEDY UZYSKAM DODATEK?

Najpóźniej w miesiąc liczony od dnia złożenia wniosku (o ile będzie on spełniał kryteria przyznania pomocy).

GDZIE SKŁADAM WNIOSEK?

W urzędzie gminy (miasta), w której mam swoje miejsce zamieszkania.

JAK MAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 1. na piśmie:
 1. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (wejście od strony ul. Strzeleckiej),
 2. listownie: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
 1. elektronicznie z wykorzystaniem skrytki ESP na ePUAP:
 1. adres skrytki Urzędu: /2430jggkpv/SkrytkaESP

JAK SIĘ DOWIEM O PRZYZNANIU DODATKU?

Na adres poczty elektronicznej (e-mail), o ile został podany. Nie wysyła się w tej sprawie korespondencji papierowej oraz elektronicznej. Jeśli ktoś nie poda tego adresu wówczas informacja będzie dostępna w Urzędzie do odbioru. Nie ma jednak konieczności jej odbioru.

CO JEŚLI WERYFIKACJA WNIOSKU BĘDZIE NEGATYWNA?

Zostanie wydana decyzja administracyjna, która będzie przesłana listownie lub elektronicznie na adres podany we wniosku. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie.

WZORY WNIOSKÓW:

 1. do wypełnienia ręcznego
 2. do wypełnienia elektronicznego

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o przyznanie dodatku węglowego

 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2