youtube
instagram

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Międzychód, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery/laptopy/tablety oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Zgodnie z przekazaną nową instrukcją, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

komunikat

Wszystkich zainteresowanych prosimy zatem o uzupełnienie dokumentów poświadczających:


1. fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.),

2. stopień pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewny pracujący niegdyś w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja m.in. poprzez odpisy aktów stanu cywilnego: kserokopie odpisu aktu urodzenia dziecka, aktu małżeństwa rodziców, akt zgonu- jeżeli krewny pracujący niegdyś w zlikwidowanym PPGR nie żyje,itp.)
 

3. zgody na przetwarzanie danych osobowych


Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 8 grudnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie.

Prosimy, aby do dokumentów dołączyć informacje którego dziecka dotyczą (imię i nazwisko dziecka, szkoła do której uczęszcza, adres zamieszkania).

UWAGA! Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2