youtube
instagram

Informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników do programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Grafika informacyjna ze zdjęciem Międzychodu z lotu ptaka

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”– EDYCJA 2021

 

1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

 • art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

 

2. GŁÓWNY CEL PROGRAMU

 • wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

3.ADRESACI PROGRAMU

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
 • w przypadku wolnych miejsc dopuszcza się objęcie powyższą formą pomocy osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

4. PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOWI POMOC W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • w wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne / rozrywkowe / społeczne / sportowe);

 • w zakupach - z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych;
 • w nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do oraz z placówki oświatowej.

 

5. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

 • złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności – osobiście lub elektronicznie, bądź za pomocą poczty tradycyjnej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie - karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie:  http://bip.ops.miedzychod.pl
 • powyższą Kartę można otrzymać także w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

 

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROGRAMU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

 • w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogicznie wsparcie, o którym mowa w rodz. 5 ust. 7 Programu, finansowane z innych źródeł.
 • usługi asystenta mogą być realizowane 7 dni w tygodniu od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 • uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
 • osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunem prawnym lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.
 • Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM  W PROGRAMIE  PROSZONE SĄ O KONTAKT Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROGRAM:

 

 

Więcej informacji o Programie na stronie: http://bip.ops.miedzychod.pl oraz w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021
 2. Karta zgłoszeniowa dla uczestnika Programu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, z siedzibą Ośrodka przy ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail: pukaczewski@hotmail.com .
 3. Pani  / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnej: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym celem przyznania i realizacji wsparcia w ramach programu rządowego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane mogą zostać także udostępnione w celach kontrolnych oraz sprawozdawczych: Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu oraz Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, a także naszym pracownikom upoważnionym przez Administratora do podejmowania czynności w ramach obsługi niniejszego Programu.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczone od roku, po którym zrealizowano Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.
 6. Posiada Pani / Pan na zasadach art. 15-21 RODO prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych wskazanych w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” stanowi warunek uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w ww. Programie.
 9. Informujemy, że przetwarzanie danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2