youtube
instagram
 • Geoportal
Nieruchomości Honest Broker
Drukarnia Międzychód
Prestige - przesyłki kurierskie
Hurtownia Spożywcza - Piotr Duszny
Kabiny, brodziki
Multiagencja Ubezpieczeniowa Lucyna Kaźmierczak
SCHEDPOL Sp. z o.o. Międzychód, ul. Przemysłowa 2
Biuro Rachunkowe KMJ ZWIĄZEK
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
NIERUCHOMOŚCI-MIĘDZYCHÓD
Pracownia badań psychologicznych
TomSchool
Firma hBp-Likvor s.c. Robert Prajs, Jan Budka
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów
Christianapol Meble Polska

III Sesja Rady Miejskiej Międzychodu (sesja absolutoryjna) - 25 czerwca

RADA MIEJSKA MIĘDZYCHODU ZAWIADAMIA 25 czerwca 2024 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się

III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Międzychodu.

4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.

7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w okresie między sesjami.

8. Przyjęcie raportu o stanie gminy Międzychód za 2023 rok:

A. Raport o stanie gminy Międzychód za 2023 rok.

B. Debata nad raportem.

C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania.

9. Przyjęcie sprawozdań gminy Międzychód za 2023 rok:

A. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok.

B. Sprawozdanie finansowe Gminy Międzychód za 2023 rok.

C. Informacja o stanie mienia komunalnego.

D. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Międzychód za 2023 rok.

E. Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok.

F. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Międzychodu z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

G. Opinie komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok.

H. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Międzychodu z wykonania budżetu za 2023 rok.

I. Dyskusja.

J. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

K. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

A. zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

B. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030.

C. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na modernizację szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

D. stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

E. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód.

F. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Kolno.

G. zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Międzychód dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

11. Zapytania i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2