youtube
instagram

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr XXXIX/369/2017 z dnia 28 marca 2017 r. BURMISTRZ MIĘDZYCHODU przyznał po raz pierwszy stypendia za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych i obecnych gimnazjów.

Kto może otrzymać stypendium?

Uczeń, który za dany rok szkolny uzyskał średnią ocen na poziomie 5,30 i więcej oraz posiada wzorowe zachowanie, a także ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania otrzymał ocenę wyższą niż ocena dostateczna.

Kto może być wnioskodawcą?

Rodzic lub opiekun prawny, a także dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

Formularz wniosku

Wzór wniosku został określony w Uchwale Rady Miejskiej Międzychodu nr XXXIX/369/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Wniosek składa się przez Dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Termin składania wniosków

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu wnioski składa się w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia zajęć szkolnych.

Wysokość jednorazowego stypendium za wyniki w nauce

Wypłacone stypendia w 2017 r. wyniosły 500,00 zł dla każdego ucznia.

 

STYPENDIUM ZA WYNKI W NAUCE ZA ROK SZKOLNY 2016/2017 OTRZYMAŁO:

- z Zespołu Szkół JEDYNKA                                             – 19 uczniów,

- z zespołu Szkół DWÓJKA                                               – 27 uczniów,

- z Zespołu Szkół w Łowyniu                                             – 11 uczniów,

- z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie    – 1 uczeń.

 

NAGRODZONYM – G R A T U L U J E M Y!

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2