youtube
instagram

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie POWIERZCHNIA: działki nr: 35, 36, 37, 41, 40/7, 63/4, 63/13 o łącznej pow. 43,5153 ha FORMA KORZYSTANIA: prawo własności

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy z prawem pierwokupu dzierżawcy CENA WYWOŁAWCZA: 1.950.000,00 zł brutto ( w tym 14.492,30 zł VAT od dz. nr 37 i 41) WADIUM: 10% ceny wywoławczej  brutto

UWAGI: Nieruchomość rolna w części siedliskowej, zabudowana budynkami i budowlami do produkcji zwierzęcej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  –  Uchwała  nr LII/400/2010  Rady  Miejskiej Międzychodu  z  dnia 21.04.2010 r. oraz Uchwała nr LXIII/534/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29.10.2014 r., działki położone są na   terenie:

 • dz. nr 35 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz  usług  towarzyszących,
 • dz. nr 36 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących, częściowo tereny obsługi w gospodarstwach rolnych RPO -   hodowlanych,
 • dz. nr 37 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska, częściowo tereny obsługi w gospodarstwach rolnych RPO - hodowlanych,
 • dz. nr 41 – częściowo tereny rolne, łąki i pastwiska (obszar  100  m  od  linii  brzegowej  wód  powierzchniowych), częściowo las, częściowo   tereny  zabudowy techniczno-produkcyjnej,
 • dz.  nr  40/7  –  częściowo  tereny  rolne,  łąki  i  pastwiska  (obszar  100  m  od  linii  brzegowej  wód  powierzchniowych),  częściowo las,

częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej,

 • dz. nr 63/4 – tereny rolne, łąki i pastwiska,
 • dz. nr 63/13 – częściowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej, częściowo tereny zabudowy usługowe j -  UO  usług oświaty.

Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, ponadto oferent przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca  2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu  Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia 24 lipca 2017 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 409, e-mail: natasza.siepak@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 52.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2