youtube
instagram

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.10 Aktywna integracja - Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

 

logo ŚDS

Ogłaszający nabór:

Gmina Międzychód

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

NIP: 595-141-38-04

Strona internetowa: www.miedzychod.pl

Gmina Międzychód zgodnie z art. 39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.10 Aktywna integracja – Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027  o nr FEWP.06.10-IP.01-001/24.

Realizatorem projektu będzie Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II
w Międzychodzie z siedzibą przy ul. Teresy Remiszewskiej 4.

 1. Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Projekt będzie obejmował działania polegające na aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji osób, rodzin i społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami, obywateli państw trzecich oraz społeczności marginalizowanych w szczególności społeczności romskiej), ich otoczenia oraz osób biernych zawodowo poprzez:

 1. wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, mieszkaniowej, rekreacyjno-kulturalnej oraz działania o charakterze środowiskowym,
 2. poprawę dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez tworzenie nowych miejsc reintegracji (w istniejących podmiotach reintegracyjnych takich jak warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, środowiskowe domy samopomocy) oraz obejmowanie osób już wspieranych w podmiotach reintegracyjnych nowymi usługami.

Kandydat na partnera winien zapoznać się z treścią materiałów konkursowych dostępnych pod adresem https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/514 .

 1. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz osób ich otoczenia w szczególności poprzez wykorzystanie instrumentu aktywizacji edukacyjnej.

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera

W ramach projektu zadania przewidziane dla partnera dotyczą przeprowadzenia cyklu regularnych warsztatów z zakresu edukacji finansowej i ekonomicznej, skierowanych do beneficjentów projektu oraz innych działań przedstawionych przez partnera zgodnych
z doświadczeniem partnera i celami partnerstwa. Warsztaty z zakresu edukacji finansowo-ekonomicznej mają na celu zwiększenie uczestnictwa beneficjentów w życiu społecznym oraz uzyskanie przez nich jak największej własnej samodzielności oraz zaradności życiowej.

Ostateczny zakres zadań Partnera zostanie ustalony podczas przygotowywania projektu.

 1. Wymagania wobec partnera

Partnerem może być podmiot krajowy wybrany zgodnie z procedurą określoną w art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.) spełniający następujące wymagania:

 

Wymogi formalne:

 1. Partner jest podmiotem spoza sektora finansów publicznych, uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, tj. organizacja pozarządowa albo każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
 2. Posiadanie statutu lub innego równoważnego dokumentu świadczącego, że podmiot prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 3. Partner posiada siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.
 4. Partner posiada odpowiedni potencjał finansowy tj.  partner posiada obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków partnera w ocenianym wniosku. W przypadku, gdy partner jest organizacją pozarządową lub podmiotem określonym zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obrót partnera za ostatni zatwierdzony rok obrotowy jest równy lub wyższy połowie łącznych rocznych wydatków partnera w ocenianym wniosku.
 5. Brak zaległości w płatnościach: składek na ubezpieczenie społeczne, podatków i opłat.
 6. Członkowie i członkinie zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania podmiotu nie są prawomocnie skazani za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2024 poz. 17).
 7. Wnioskowanie wsparcie jest zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, wynikającymi z właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego.
 8. Partnerem krajowym nie może być podmiot podlegający wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub wobec którego orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.),

Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 1745),

Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2023 poz. 659).

 1. Partner nie może podlegać sankcjom na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.

Wymogi merytoryczne:

Doświadczenie w realizacji wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (warsztaty, edukacja, rehabilitacja itp.) w okresie co najmniej 3 lat przed ogłoszeniem naboru. 

 1. Zakładana liczba partnerów

Wybrany zostanie jeden partner krajowy do realizacji projektu.

 1. Kryteria wyboru
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt.
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt.

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.), z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

W toku badania i oceny ofert ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do kandydata na partnera o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów.

 1. Sposób przygotowania oferty

Podmiot ubiegający się o wybór na partnera krajowego jest zobowiązany złożyć ofertę zawierającą:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera,
 3. Opis doświadczenia w realizowaniu projektów o podobnym charakterze.

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
  1. Być sporządzone w języku polskim,
  2. Zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. Zawierać pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów,
  4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
  5. Zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wraz
   z załącznikami (organizacja pozarządowa albo każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej),
  6. Zawierać pisemnie oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności, że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  7. Zawierać pisemne oświadczenie, iż podmiot nie podlega sankcjom na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.
  8. Zawierać dokumenty potwierdzające obrót Partnera za ostatni zamknięty
   i zatwierdzony rok kalendarzowy.
  9. Partner oświadcza czy korzysta z pomocy publicznej lub de minimis lub czy nie korzysta z pomocy publicznej lub de minimis. W przypadku korzystania z pomocy publicznej lub de minimis partner oświadcza, iż wsparcie będzie realizowane  zgodnie z warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego, w tym w szczególności:
 1. kwalifikowalność wnioskodawcy wynikająca z właściwych przepisów o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach działania,
 2. prawidłowość określenia statusu przedsiębiorstwa,
 3. czy realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych dopuszczalnych we właściwych przepisach o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach danego działania,
 4. czy wnioskowana kwota i zakres projektu, w tym wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach działania.
  1. Oświadczenie członków i członkiń zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania podmiotu, że nie są prawomocnie skazani za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2024 poz. 17).
  2. Oświadczenie, że wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

 

 1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty

Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami opisanymi
w ogłoszeniu.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
     Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie,
     ul. Teresy Remiszewskiej 4
     64-400 Międzychód

Ofertę należy złożyć do dnia 26 czerwca 2024 r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II
w Międzychodzie
, działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Międzychodu.

Na podstawie decyzji Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie,  dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

Od decyzji Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie, nie przysługuje odwołanie.

 

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1; „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Gminie Międzychód/Środowiskowym Domu Samopomocy
im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie.

 

Administrator

Administratorem danych osobowych osób fizycznych, które złożyły ofertę w naborze jest Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód/Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II
w Międzychodzie, ul. Teresy Remiszewskiej 4, 64-400 Międzychód.

Z administratorem można skontaktować się poprzez:

Gmina: tel. 957488100 oraz e-mail inspektor@miedzychod.pl,

ŚDS: tel. 502371595 oraz e-mail kontakt@sdsmiedzychod.pl.

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe partnera będą przetwarzane w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.10 Aktywna integracja – Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, których dane pozyska w związku z rozpatrywaniem zgłoszonych ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane to czas rozliczenia projektu oraz upływ okresu archiwizacji dokumentacji.

 

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty uprawnione do dokonywania kontroli ww. projektu oraz podmioty uprawnione do dokonywania kontroli w Gminie Międzychód.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii.

Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.

Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych.

Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wybór partnera krajowego w projekcie nie będzie oparty o decyzje podjęte w sposób zautomatyzowany.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający udział w naborze.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2