youtube
instagram

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło nabór wniosków w ramach programu resortowego "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit.a , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz.100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Działając w oparciu o rozdział VII ust. 8 Programu,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie przystępuje
do diagnozy potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Międzychód,
w zakresie przyznania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej
w celu prawidłowego złożenia wniosku na środki finansowe z Programu pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.
 

Osoby zainteresowane pomocą w formie usług opieki wytchnieniowej w roku 2024 mogą zgłaszać chęć przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 osobiście lub telefonicznie do dnia 7 listopada 2023 r. do godz. 15:00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Ul. Juliusza Słowackiego 11 64-400 Międzychód

tel.  697 444 158 lub 697 444 033

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 
Wyrażona przez Państwa chęć udziału w programie w ramach prowadzonej diagnozy społecznej - nie jest zgłoszeniem do Programu.
 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2