youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A
Dnia 26 września 2023 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się LXXII SESJA  RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 

 PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej Międzychodu.

4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.

7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w okresie między sesjami.

8. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych i zamierzenia na kolejne miesiące.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

A/ zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022

roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

B/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028.

C/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzychód.

D/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Fiołkowa, ul. Hubala) – część A.

10. Zapytania i wnioski.

11. Zakończenie obrad.       

Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2