youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 29 sierpnia 2023 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LXXI SESJA

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 

 PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Międzychód za rok szkolny 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1.  zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 

roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

 1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2023-2028.
 2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn.  

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w ciągu ulicy Marszałka Piłsudskiego i Poznańskiej w m. Międzychód".

 1. zmiany uchwały nr LXVIII/587/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 r.   

w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn.      

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły w ramach Programu      

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”.

 1. opłaty targowej.
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 4. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

     działającymi na terenie Gminy Międzychód.

 1. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzychód.

 

 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy budynku 

mieszkalnego.

 1. udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód oraz środków Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków na remont dachu zabytkowego domu szczytowego z przełomu 

XVIII/XIX w.

 1. udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód oraz środków Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków na praceremont plebanii z ok. 1900 r. przy gotyckim kościele pw.

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie z 1499 r.

 1. udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód oraz środków Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków na konserwacje i restauracje wyposażenia kościoła pw. św. Mikołaja

Biskupa w Lewicach z 1780 r.

 1. udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód oraz środków Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków na remont wnętrza wieży kościelnej XIX w. kościoła poewangelickiego

pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie.

 • udzielenia dotacji z budżetu gminy Międzychód oraz środków Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków na remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana

Chrzciciela w Międzychodzie z 1591 r.

 1. zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy gminą Międzychód a gminą Skwierzyna.
 2. wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Międzychód.

  10.   Zapytania i wnioski.

  11.   Zakończenie obrad.

Obrady sesji można śledzić na żywo w Internecie pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2