youtube
instagram

Burmistrz Międzychodu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023 organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie.

komunikat

Informacje ogólne

 1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Międzychodu zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2023 roku.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2023 roku.
 4. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w Referacie Promocji i Kultury.

Wymagania stawiane Kandydatom

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którze spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

Zadania komisji konkursowej

Każdorazowo zadaniem komisji konkursowej jest:

 1. ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w danym otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny oferty,
 3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Międzychodu.

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. Za dzień złożenia uważa się dzień faktycznego wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględnianie.

Termin składania zgłoszeń

Do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 11.00.

Uwagi końcowe:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2