youtube
instagram

zdjęcie przedstawia herb Międzychodu

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 27 września 2022 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK  OBRAD:                                       

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Międzychód za rok szkolny 2021/2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2022-2028.
 3. opłaty targowej.
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. zmiany uchwały Nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzychód.
 6. zmieniająca uchwałę NR LII/476/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 7. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Międzychód Nadleśnictwo, część działek: 63/3, 186/3 - „Lubiatów”.
 8. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Gorzyń oraz obręb Mnichy (część dz. 17/4).
 9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – część obrębu Wielowieś.
 10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (rejon cmentarza, dz. nr 1202/1, 1080/1) oraz części obrębu Dzięcielin – część A.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców,
zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

 https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2