youtube
instagram
Tutaj znajdą Państwo informacje o przyjmowaniu zgłoszeń do projektu „TELEOPIEKA – bezpieczny Senior” w ramach Programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022 – moduł II.
plakat informacyjny odnośnie projektu „TELEOPIEKA – bezpieczny Senior”

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Seniorzy zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają wsparcie w postaci usług opieki zdalnej świadczonej przez telecentrum oraz powiązaną z usługą opaskę bezpieczeństwa – tzw. teleopaskę, czyli urządzenie elektroniczne, zakładane na nadgarstek pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych użytkownika (m.in. puls i saturacja), wyposażone w przycisk alarmowy SOS, który umożliwi połączenie głosowe z centrum teleopieki.

Opaska wyposażona jest m.in. w funkcję lokalizacji Seniora, co pozwoli na określenie jego położenia w momencie upadku, czy zasłabnięcia celem sprawnego dotarcia służb pomocowych we właściwe miejsce. Opaska posiada także detektor upadku.

Opaska bezpieczeństwa umożliwia również samodzielny kontakt Seniora z centrum opieki zdalnej w przypadku potrzebnej pomocy 24-godziny / dobę, 7 dni w tygodniu, w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania. Po włączeniu przycisku SOS urządzenie łączy się z pracownikiem telecentrum, który udziela adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym m.in. informuje opiekuna Seniora lub inną wskazaną przez niego osobę o potrzebie udzielenia pomocy i / lub wzywa służby ratunkowe.

 • UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY I DOBROWOLNY
 • TELEOPASKA WRAZ Z USŁUGĄ UDOSTĘPNIANA JEST SENIOROWI NA CZAS OKREŚLONY W PROJEKCIE, TJ. NIE DŁUŻSZY NIŻ DO DNIA 31.12.2022 ROKU.
 • ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU NIE JEST UZALEŻNIONE OD KRYTERIUM DOCHODOWEGO I NIE JEST PRZYZNAWANE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

 

UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOŻE ZOSTAĆ SENIOR

 - który spełni łącznie następujące kryteria:

 • mieszka na terenie Gminy Międzychód - osoby przebywające w placówce świadczącej całodobową opiekę, jak np. dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo – leczniczy nie kwalifikują się do projektu,
 • osiągnął wiek 65 lat i więcej,
 • ma problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia - co oznacza w szczególności osobę: chorującą, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, która czasowo lub na stałe wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a u której nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia jego stałe monitorowanie, w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 • prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszka z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić Seniorowi wystarczającego wsparcia.

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 • Kandydat do projektu przed złożeniem formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „TELEOPIEKA - BEZPIECZNY SENIOR” W RAMACH PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022 – moduł II – do pobrania w załączniku lub w kancelarii Ośrodka.
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest do pobrania w załączniku lub w kancelarii Ośrodka.
 • Formularz zgłoszeniowy należy ZŁOŻYĆ W FORMIE PAPIEROWEJ - wypełniony czytelnie, opatrzony podpisem kandydata lub jego opiekuna prawnego.
 • ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód – wniosek przyjmowany przez zespół koordynujący projekt.
 • Chęć przystąpienia do projektu można także ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE u pracownika socjalnego, będącego członkiem zespołu koordynującego - tel. (95) 222 23-54 lub tel. kom. 697 444 049 – w odpowiedzi na zgłoszenie pracownik socjalny Ośrodka uda się do miejsca zamieszkania kandydata w celu pomocy w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 • TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: od 7 września 2022 roku do 14 września 2022 roku.
 • PROJEKT ZAKŁADA OBJĘCIE WSPARCIEM 52 SENIORÓW – liczba miejsc ograniczona, w związku z czym o zakwalifikowaniu uczestnika, który spełnia warunki projektu - decyduje kolejność wpływu zgłoszenia (data i godzina).

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE

Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROJEKT:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie

Ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód

 

Tel. 697 444 049 – p. Justyna Kasperczak

Tel. 697 484 044 – p. Katarzyna Królak

Regulamin projektu oraz formularza zgłoszeniowy z załącznikami znajduje się na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie: https://bip.ops.miedzychod.pl/dokumenty/243

Ww. dokumenty można otrzymać również już wydrukowane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2