youtube
instagram

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz 1297), gminy maja obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

WZÓR ZGŁOSZENIA 

Grafika komunikat

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Międzychód wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w formie papierowej w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej: www.miedzychod.pl w zakładce: „Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 30 września 2022 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie osobiście, e-puapem lub za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z nieczystościami płynnymi i osadami z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2