youtube
instagram

 

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 12 lipca 2022 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu  Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK  OBRAD:                                   

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2022-2027.
 3. statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie.
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej
  i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie.
 5. statutu Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie.
 6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 7. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzychód.
 8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Międzychód Nadleśnictwo („Lubiatów”).
 9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Głażewo (dz. nr 53/17).
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

 https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2