youtube
instagram

 

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 28 czerwca 2022 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu  Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK  OBRAD:                                        

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w okresie między sesjami.
 9. Przyjęcie raportu o stanie gminy Międzychód za 2021 rok:
 1. Raport o stanie gminy Międzychód za 2021 rok.
 2. Debata nad raportem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania.
 1. Przyjęcie sprawozdań gminy Międzychód za 2021 rok:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Międzychód za 2021 rok.
 3. Informacja o stanie mienia komunalnego.
 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją
  o stanie mienia Gminy Międzychód za 2021 rok.
 5. Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok.
 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Międzychodu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Opinie komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy Międzychód za 2021 rok.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Międzychodu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2022-2027.
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2022 rok.
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Tuczępy (wieś).
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

 https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2