youtube
instagram

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

logo OPS Międzychód

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

> elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. od poniedziałku do piątku

 1. wrzucając wniosek do urny podawczej zlokalizowanej w holu siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie przy ul. Juliusza Słowackiego 11 w godzinach od 7:15 do 14:45

(pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do urny podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy)

 1. osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u kancelarii mieszczącej się na parterze Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie przy ul. Juliusza Słowackiego 11 w godzinach od 8:00 do 14:30 – pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Termin można ustalić telefonicznie pod numerem: 95 2222350.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka https://bip.ops.miedzychod.pl/dokum74enty/menu/ oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie przy ul. Juliusza Słowackiego 11.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 95 222 23 50 oraz 605 249 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:45.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do dnia 31-10-2022 r.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez organ właściwy po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  (Dz. U z 2022 r., poz. 1).

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2