youtube
instagram

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 21 grudnia 2021 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu  Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU
 

PORZĄDEK  OBRAD:                                      

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji z działalności w okresie między sesjami.
 9. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2022 – 2029.
 11. Uchwalenie budżetu Gminy Międzychód na 2022 rok:
 1. Głosowanie wniosków Rad Sołeckich, dotyczących Funduszu Sołeckiego.
 2. Przedstawienie projektu  uchwały  budżetowej. 
 3. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji.
 6. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały.
 7. Dyskusja i głosowanie nad poprawkami wniesionymi do projektu uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027.
 3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2022 rok.
 5. zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2022 rok.
 6. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.
 7.  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy lokalu mieszkalnego.
 9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości dla najemcy lokalu mieszkalnego.
 10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – Skrzydlewo (wieś).
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2