youtube
instagram

Dnia 22 czerwca 2021 roku o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU.

herb Międzychodu

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 22 czerwca 2021 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się    
         XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU   

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  z działalności w okresie między sesjami.
 8. Działalność MSK AQUALIFT (wynik ekonomiczny za rok 2020, remonty budynków komunalnych, realizacja inwestycji w roku 2020 i plany na rok 2021, zagospodarowanie terenów zielonych oraz działania mające na celu poprawienie estetyki i porządku w Gminie.)
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 roku
  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027.
 3. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
  o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 4. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Młyńskim w Kaplinie.
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Głażewo (dz. nr 53/17).
 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury).
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Chrobrego).
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

            

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

                                                      

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2