youtube
instagram

Dnia 27 kwietnia 2021 roku o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się  XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU.

herb Międzychodu

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 27 kwietnia 2021 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się    
        
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU   

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja o wynikach działalności Spółki MOSTiR w roku 2020 i zamierzenia na rok 2021. Stan przygotowań do sezonu wypoczynkowego.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 10. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia
  22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 11. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027.
 12. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup wyposażenia dla Szpitala w Międzychodzie.
 13. przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Międzychód”.
 14. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Łowyń (przy drodze wojewódzkiej nr 160).
 15. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/1, 64/3, 64/4).
 16. Zapytania i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

            

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

                                                      

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2