youtube
instagram

Dnia 23 lutego 2021 roku o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
odbędzie się  XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU.

herb Międzychodu

R A D A  M I E J S K A  M I Ę D Z Y C H O D U

Z  A  W  I  A  D  A  M  I  A

Dnia 23 lutego 2021 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się    
         XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU   

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w świetle umów zawartych z NFZ.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/269/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia
  22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2021-2027.
 3. zmiany uchwały Nr LIX/491/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości zajętych na prowadzenie zadań
  z zakresu kultury fizycznej.
 4. zmiany uchwały Nr LIX/492/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 5. zmiany uchwały Nr LIX/493/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 6. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 7. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzychód w 2021 roku.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

            

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zaleca się aby obrady sesji śledzić na żywo w Internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg

                                                      

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2