youtube
instagram

Nowe stawki opłat i obowiązek segregowania odpadów w gminie Międzychód:

Od 1 kwietnia 2020 wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy Międzychód obowiązane są do segregacji odpadów komunalnych.
Miesięczna stawka opłaty wynosi 25 zł od osoby. W przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości wymogów odpowiedniej segregacji nałożona zostanie opłata podwyższona w wysokości 50 zł od osoby, za każdy miesiąc nie wypełnienia obowiązku.
Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od każdej zadeklarowanej osoby, jeżeli będą kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku.

 

Sposób segregacji odpadów na terenie gminy Międzychód obowiązujący od 1 kwietnia 2020 roku - ulotka

Alfabetyczny spis odpadów komunalnych - do pobrania

Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

W odpowiednim worku/pojemniku może znajdować się tylko przypisana do nich frakcja odpadów. Jeżeli, np. w żółtym worku na metale i tworzywa sztuczne znajdzie się szklana butelka albo papierowa gazeta, to obowiązek segregacji nie jest wypełniony i mieszkaniec będzie obciążony podwyższoną opłatą za odbiór odpadów. Obowiązek odpowiedniej segregacji nie będzie także spełniony jeżeli w pojemniku na odpady niesegregowane (zmieszane) umieszczone zostaną szklane butelki, roślinne odpady kuchenne lub plastikowe butelki po napojach. W żadnym z worków lub pojemników nie wolno także umieszczać odpadów, które mogą być tylko oddawane na PSZOK-u, np. pojemników po farbach, igieł i strzykawek, gruzu, odpadów niebezpiecznych. Stwierdzenie przez kontrolujących, że takie odpady znajdują się w workach lub pojemnikach spowoduje obciążenie właściciela nieruchomości opłatą podwyższoną.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020 r.
Jak wypełnić deklarację - opis

Wzór wypełnienia - deklaracja bez kompostownika
Wzór wypełnienia - deklaracja kompostownik

 

Sposób składania deklaracji

Z uwagi na panującą obecnie sytuację w kraju prosimy o składanie deklaracji:
1. Przez środki komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na formularzu deklaracji w formacie PDF (adres ePUAP: /2430jggkpv/SkrytkaESP). Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesyłając skan wypełnionej deklaracji na adres email Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie: urzad@miedzychod.pl, a oryginał dostarczając za pośrednictwem poczty.
3.  Wysyłając zdjęcie (obu stron deklaracji) na numer telefonu 693 588 808, a oryginał dostarczając za pośrednictwem poczty.
4. Dostarczając drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.
5. W ostateczności wrzucając do urny znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (wejście od ulicy Strzeleckiej).


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzychód

UCHWAŁA NR XX/183/2020 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód

UCHWAŁA NR XX/182/2020 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XX/181/2020 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług 

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2