youtube
instagram

Zbiór najważniejszych informacji z oświaty w naszej gminie w czasie epidemii w Polsce.
Informacje dotyczą regulaminu kształcenia na odległość, zasad funkcjonowania placówek oraz wszelkich trwających w nich rekrutacji. 

Oświata w Gminie Międzychód - najważniejsze informacje

Drodzy rodzice, uczniowie i nauczyciele❗️ Serwery systemu LIBRUS zostały przeładowane...

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość❗️REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ opracowany przez Burmistrza Międzychodu i Dyrektorów szkół podstawowych gminy Międzychód.

✅ W okresie kształcenia na odległość uczniów obowiązuje plan lekcji swojego oddziału bez wyznaczonych czasowo godzin lekcyjnych. Uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią zajęć od godziny 8.00 do 20.00.
✅ Nauczyciele wpisują realizowane tematy – jest to potwierdzenie zrealizowanych treści.
✅Podstawową formą kontaktu jest dziennik elektroniczny - Librus. Użytkownicy (nauczyciele, rodzice, uczniowie) mają obowiązek codziennego logowania się do systemu. Nauczyciele mogą korzystać z dotychczas używanych przez siebie narzędzi multimedialnych, zwłaszcza z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra pod adresem: www.epodreczniki.pl
✅ Nauczyciele przekazują materiały za pośrednictwem wiadomości w Librusie nie później niż do godziny 11.00 w dniu zaplanowanej lekcji, wysyłając je jednocześnie do ucznia i rodzica. Kopię wiadomości przesyłają do dyrektora, również za pośrednictwem Librusa.
✅ Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości uczniów, biorąc także pod uwagę uczniów posiadających opinie PPP i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
✅ Zobowiązuje się nauczycieli do przygotowywania materiału w taki sposób, by nie wymagał zbyt długiego czasu przebywania przy komputerze. Należy wykorzystywać podręczniki posiadane przez uczniów. Nauczyciele nie mogą wymagać wydrukowania przez uczniów w domach kart pracy lub innych dodatkowych materiałów.
✅ Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają prawni opiekunowie.
✅ Psycholog i pedagog pozostają do dyspozycji w formie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem wiadomości przesyłanych w Librusie.
✅ Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z dziećmi oraz rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub komunikatorów.
✅ Możliwe są konsultacje indywidualne on-line, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
✅ Nauczyciele bibliotekarze przygotowują dla uczniów ofertę czytelniczą, a nauczyciele świetlicy pakiet materiałów rozwijających zainteresowania uczniów.
✅ Nauczyciele wspomagający pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach z nimi ustalonych.
✅Logopeda prowadzi zdalnie indywidualne konsultacje z wykorzystaniem posiadanych narzędzi.
✅ Materiały do zajęć rewalidacyjnych oraz innych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele prowadzący przesyłają konkretnym uczniom, dostosowując je do możliwości dziecka.
✅ Za obecność ucznia na zajęciach uznaje się logowanie ucznia lub rodzica w dzienniku elektronicznym. W przypadku uczniów klas I-III logowanie rodzica uznaje się jako logowanie ucznia. Za ewidencjonowanie obecności odpowiada wychowawca klasy. Następuje to na koniec dnia, po godzinie 20.00.
✅ Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić ucznia, jeżeli będzie on nieobecny (niezalogowany) w danym dniu podczas kształcenia na odległość.
✅ W okresie kształcenia na odległość obowiązuje ocenianie zgodnie z WZO.
✅ W przypadku braku możliwości korzystania z ustalonych form nauczania na odległość opiekun prawny zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
✅ W ramach realizacji podstawy programowej należy przede wszystkim skupić się na utrwalaniu dotychczas przyswojonego materiału. Plany pracy należy zmodyfikować w taki sposób, by najpierw proponować uczniom zagadnienia o niższym stopniu trudności. Na bieżąco należy monitorować postępy uczniów i w miarę ich możliwości stopniowo wprowadzać nowe treści kształcenia.Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w gminie Międzychód - od 30.03 do 10.04.

Informujemy, że od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w:

 • Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Międzychodzie,
 • Przedszkolu nr 3  im. Jana Brzechwy w Międzychodzie,
 • Przedszkolu BAJKA w Bielsku,
 • Przedszkolu w Łowyniu.

POBIERZ TUTAJ:

 1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DO PRZEDSZKOLA  GMINY  MIĘDZYCHÓD na rok szkolny 2020/2021
 2. ZAŁĄCZNIKI - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEDSZKOLI

Od 30 marca wypełnione wnioski rekrutacyjne wraz oświadczeniami, będzie można złożyć w specjalnie przeznaczonej do tego celu skrzynce znajdującej się w przedsionku przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (od strony ul. Strzeleckiej - Ogródka Jordanowskiego).

Wystawione zostaną tam również wnioski i oświadczenia w wersji papierowej.Rekrutacja - Informacja od Żłobka Miejskiego

W związku z kończącym się terminem rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Międzychodzie, informujemy, że wszystkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji przyjmowane będą w budynku Żłobka, w dniach 30-31.03.2020 w godzinach 7.30-15.30.
Prosimy o dostarczanie dokumentów w zamkniętych kopertach.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w wyżej wymienionych dniach w placówce Żłobka.Rekrutacja do Zespołu Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie

Uwaga!
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do Zespołu Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie odbędzie się zgodnie z terminem w dniu 24.03.2020r.
w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIASTA I GMINY.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2