youtube
instagram

Zbiór najważniejszych informacji z oświaty w naszej gminie w czasie epidemii w Polsce.
Informacje dotyczą regulaminu kształcenia na odległość, zasad funkcjonowania placówek oraz wszelkich trwających w nich rekrutacji. 

Oświata w Gminie Międzychód - najważniejsze informacje

UWAGA: Zmiana terminu rozpoczęcia funkcjonowania placówek oświatowych

UWAGA!! W związku z napływającymi do nas informacjami z innych samorządów, odnośnie pozytywnych wyników testów przesiewowych w kierunku COVID19 przeprowadzonych wśród pracowników oświaty, podjęliśmy decyzję o przebadaniu całej kadry pracowniczej naszego żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie.

Badania zostaną przeprowadzone od najbliższego czwartku do przyszłego wtorku, a w związku z tym zarówno żłobek miejski jak i przedszkola oraz szkoły podstawowe naszej gminy zostaną otwarte nie 25 maja, jak zapowiadaliśmy, a 1 czerwca!

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE NASZYCH DZIECI PRZEDE WSZYSTKIM!!Informacja dot. placówek oświatowych od 25 maja

W piątek (15 maja 2020 r.) Burmistrz wspólnie z Sekretarzem Gminy spotkali się z kadrą kierowniczą placówek oświatowych oraz żłobka.

Celem spotkania było omówienie przygotowania przedszkoli oraz żłobka do uruchomienia tych placówek od 25 maja.

Dyrektorzy omówili wdrożone procedury. Ustalono też niezbędne dane ilości dzieci, jakie poszczególne placówki będą mogły przyjąć.

Ostateczne decyzje o uruchomieniu określonych jednostek zapadną w najbliższą środę, po zweryfikowaniu ilości chętnych dzieci. W mieście będą dostępne wszystkie przedszkola oraz żłobek.

W przypadku szkół została podjęta decyzja, że placówki te będą świadczyć wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nauka nadal będzie zdalna. Dyrektorzy zostali zobowiązani do ustalenia ilości dzieci, które od 25 maja będą korzystały ze szkół.

Burmistrz poinformował także dyrektorów, że gmina otrzymała środki dezynfekujące i od dzisiaj będą one dystrybuowane do placówek. Środki te otrzymają także niepubliczne przedszkola i żłobki.Komunikat Burmistrza Międzychodu ws. żłobka i przedszkoli

Szanowni Rodzice

Informuję, że żłobek oraz przedszkola gminne zostaną otwarte 25 maja 2020 r. (poniedziałek).

Będą one funkcjonować w ograniczonym zakresie, w tym z pierwszeństwem dla określonych grup rodziców pracujących.

Szczegółowe informacje przekażemy w przyszłym tygodniu, po analizie wytycznych i zaleceń wydanych przez właściwe ministerstwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Międzychodu
Krzysztof WolnyInformacja od Dyrekcji Żłobka Miejskiego w Międzychodzie

O wynikach postępowania rekrutacyjnego do Żłobka Miejskiego rodzice zostaną poinformowani telefonicznie przez placówkę 15.04.2020 r.REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ opracowany przez Burmistrza Międzychodu i Dyrektorów szkół podstawowych gminy Międzychód.

✅ W okresie kształcenia na odległość uczniów obowiązuje plan lekcji swojego oddziału bez wyznaczonych czasowo godzin lekcyjnych. Uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią zajęć od godziny 8.00 do 20.00.
✅ Nauczyciele wpisują realizowane tematy – jest to potwierdzenie zrealizowanych treści.
✅Podstawową formą kontaktu jest dziennik elektroniczny - Librus. Użytkownicy (nauczyciele, rodzice, uczniowie) mają obowiązek codziennego logowania się do systemu. Nauczyciele mogą korzystać z dotychczas używanych przez siebie narzędzi multimedialnych, zwłaszcza z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra pod adresem: www.epodreczniki.pl
✅ Nauczyciele przekazują materiały za pośrednictwem wiadomości w Librusie nie później niż do godziny 11.00 w dniu zaplanowanej lekcji, wysyłając je jednocześnie do ucznia i rodzica. Kopię wiadomości przesyłają do dyrektora, również za pośrednictwem Librusa.
✅ Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości uczniów, biorąc także pod uwagę uczniów posiadających opinie PPP i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
✅ Zobowiązuje się nauczycieli do przygotowywania materiału w taki sposób, by nie wymagał zbyt długiego czasu przebywania przy komputerze. Należy wykorzystywać podręczniki posiadane przez uczniów. Nauczyciele nie mogą wymagać wydrukowania przez uczniów w domach kart pracy lub innych dodatkowych materiałów.
✅ Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają prawni opiekunowie.
✅ Psycholog i pedagog pozostają do dyspozycji w formie konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem wiadomości przesyłanych w Librusie.
✅ Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z dziećmi oraz rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub komunikatorów.
✅ Możliwe są konsultacje indywidualne on-line, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
✅ Nauczyciele bibliotekarze przygotowują dla uczniów ofertę czytelniczą, a nauczyciele świetlicy pakiet materiałów rozwijających zainteresowania uczniów.
✅ Nauczyciele wspomagający pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach z nimi ustalonych.
✅Logopeda prowadzi zdalnie indywidualne konsultacje z wykorzystaniem posiadanych narzędzi.
✅ Materiały do zajęć rewalidacyjnych oraz innych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele prowadzący przesyłają konkretnym uczniom, dostosowując je do możliwości dziecka.
✅ Za obecność ucznia na zajęciach uznaje się logowanie ucznia lub rodzica w dzienniku elektronicznym. W przypadku uczniów klas I-III logowanie rodzica uznaje się jako logowanie ucznia. Za ewidencjonowanie obecności odpowiada wychowawca klasy. Następuje to na koniec dnia, po godzinie 20.00.
✅ Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić ucznia, jeżeli będzie on nieobecny (niezalogowany) w danym dniu podczas kształcenia na odległość.
✅ W okresie kształcenia na odległość obowiązuje ocenianie zgodnie z WZO.
✅ W przypadku braku możliwości korzystania z ustalonych form nauczania na odległość opiekun prawny zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
✅ W ramach realizacji podstawy programowej należy przede wszystkim skupić się na utrwalaniu dotychczas przyswojonego materiału. Plany pracy należy zmodyfikować w taki sposób, by najpierw proponować uczniom zagadnienia o niższym stopniu trudności. Na bieżąco należy monitorować postępy uczniów i w miarę ich możliwości stopniowo wprowadzać nowe treści kształcenia.Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w gminie Międzychód - od 30.03 do 10.04.

Informujemy, że od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w:

 • Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Międzychodzie,
 • Przedszkolu nr 3  im. Jana Brzechwy w Międzychodzie,
 • Przedszkolu BAJKA w Bielsku,
 • Przedszkolu w Łowyniu.

POBIERZ TUTAJ:

 1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DO PRZEDSZKOLA  GMINY  MIĘDZYCHÓD na rok szkolny 2020/2021
 2. ZAŁĄCZNIKI - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEDSZKOLI

Od 30 marca wypełnione wnioski rekrutacyjne wraz oświadczeniami, będzie można złożyć w specjalnie przeznaczonej do tego celu skrzynce znajdującej się w przedsionku przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (od strony ul. Strzeleckiej - Ogródka Jordanowskiego).

Wystawione zostaną tam również wnioski i oświadczenia w wersji papierowej.Rekrutacja - Informacja od Żłobka Miejskiego

W związku z kończącym się terminem rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Międzychodzie, informujemy, że wszystkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji przyjmowane będą w budynku Żłobka, w dniach 30-31.03.2020 w godzinach 7.30-15.30.
Prosimy o dostarczanie dokumentów w zamkniętych kopertach.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w wyżej wymienionych dniach w placówce Żłobka.Rekrutacja do Zespołu Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie

Uwaga!
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do Zespołu Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie odbędzie się zgodnie z terminem w dniu 24.03.2020r.
w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIASTA I GMINY.

 • 10 614
  LICZBA LUDNOŚCI MIASTA
 • 6,98
  POWIERZCHNIA MIASTA W KM2
 • 1378
  UZYSKANIE PRAW MIEJSKICH
 • 18 633
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 306,25
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2